дом Новини 37 докладни записки ще обсъждат общинските съветници на сесията на местния парламент...

37 докладни записки ще обсъждат общинските съветници на сесията на местния парламент на 26 март

0
ДЯЛ

Със заседания на 4 постоянни комисии започна вчера подготовката за сесията през месец март на Общински съвет-Разград. Тя ще е от 11,00 ч. на 26 март, вторник, и ще може да се гледа онлайн по КИС 13 и интернет и фейсбук страницата на Община Разград.

Докладните на заседанията на комисиите: по бюджет, финанси и икономическа политика; по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; по образование и духовни ценности и по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината бяха представени от: Кмета Добрин Добрев, председателя на Общинския съвет Галина Георгиева и заместник-кметовете Хабибе Расим, Зорница Евгениева и Елка Неделчева.

Изменения в шест общински наредби са включени в дневния ред за сесията през март. В пет от тях измененията са свързани с ежегодната актуализация на наемни цени в съответствие с индекса на инфлация. Това са: Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Наредба № 13 на Общински съвет Разград за рекламната дейност на територията на Община Разград, Наредба № 16 на Общински съвет Разград за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд, Наредба № 17  на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“ град Разград.

Изменения се предлагат и в Наредба № 25 на Общински съвет Разград за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристически дружества в община Разград. Предложенията са обсъдени в новосъздадения Обществен съвет по спорта и са приети от представителите на спортните клубове.

За два Правилника също се предлагат изменения. В Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград се увеличава от 2500 на 3000 лв. финансовата помощ за „ин витро“ процедури на правоимащи двойки с репродуктивни проблеми.

В Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се предлага разделяне на две комисии, всяка на още две: постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство“ се разделя на „ПК по опазване на околната среда и зелена енергия“ и „ПК по селско, горско, водно и ловно стопанство“; а „ПК по образование и духовни ценности“ се разделя на „ПК по образование и наука“ и „ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности“.

Разкриване на две нови социални услуги ще обсъждат съветниците. Предвижда се „Наблюдаваното жилище“ да се ползва от 4 потребители, а „Преходното жилище“ – от 8. С този сектор е свързана още една докладна записка – за кандидатстване за финансиране с проектно предложение „Закупуване на оборудване и обзавеждане на Комплекс от Центрове от семеен тип за деца без увреждания гр. Разград“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материална база“ изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“, финансирана от Фонд „Социална закрила“.

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Разград през 2024 година също ще е на вниманието на местните парламентаристи. В над 40 страници са описани дейностите, предвидени от ръководствата на 25-те читалища, функциониращи на територията на община Разград.

На близо 80 страници е Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград (2023 – 2024 г.), а част от същата докладна е и Годишен план  на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград за 2024 г.

Отчетите за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен център към нещо и на Местната комисия за борба срещу противобществените прояви на малолетни и непълнолетни също са включени в дневния ред на сесията.

Ще се обсъждат и две докладни, свързани с общинския бюджет – приемане на бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от   местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград и извършени корекции по Бюджета през 2023 г. От втората става ясно, че през миналата година увеличението на бюджетна е в размер на 13 399 298 лв., като 121 623 лв. от тази са средства от дарения и спонсорства.