дом Новини Кметът Добрин Добрев участва в заседание на Управителния съвет на Националното сдружение...

Кметът Добрин Добрев участва в заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините

0
ДЯЛ

Кметът на Община Разград Добрин Добрев участва в заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. То се проведе на 14 март в София и започна с минута мълчание в памет на Патриарх Неофит

На заседанието ръководството на кметското сдружение разгледа предложения за разширяване на правомощията на местните власти за разпореждане с остатъчния поземлен фонд по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и обсъди становището на организацията по внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещ реда за разпределение на пасища и мери. В хода да дискусиите по изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) представители на браншови организации от сектор земеделие и НСОРБ поставиха за пореден път въпроса за промяна на режима за управление на остатъчния поземлен фонд. По действащите в момента разпоредби, управлението на земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ се регламентира чрез револвиращи 5-годишни мораториуми, налагащи забрана за разпореждане с тези земи. В хода на общите дискусии в Съвета по поземлени отношения през последните 6 месеца представителите на НСОРБ предложиха разширяване на възможностите за разпореждане от ОбС със земи от остатъчния поземлен фонд, в т.ч. за целите на:

  • изграждане на промишлени зони и индустриални паркове;
  • инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции Б и В или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите;
  • инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината, заложени в плановете за интегрирано развитие.

УС разгледа и конкретните законодателни изменения, предлагани от НСОРБ, и ги одобри, като възложи на Председателя на Управителния съвет на НСОРБ да представи предложенията по официалния ред на Министерството на земеделието и на Комисията по земеделието, храните и горите към Народното събрание.

НСОРБ възрази срещу предложения подход в проектозакона, изготвен от МЗХ, общинските и държавни пасища да се разпределят от комисия, назначена от директора на съответната областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) и да отпаднат търговете за наемане на пасищата, останали свободни след разпределението, припомни докладчикът по темата Георги Димитров – кмет на община Карнобат и член на УС на НСОРБ. НСОРБ ще внесе в Народното събрание положително становище по законопроекта и представители на Сдружението ще участват в заседанията на парламентарните комисии при разглеждането му.

На заседанието вчера УС на НСОРБ определи структурата на Постоянните комисии на НСОРБ за мандат 2023-2027г.

Решено бе още НСОРБ да изготви и разпространи сред общините консултативен материал по изпълнение на новите отговорности по Закона за енергия от възобновяеми източници. Сдружението подготвя и онлайн обучение за общински експерти по прилагане на новите отговорности по ЗЕВИ с участието на Изпълнителния директор на АУЕР и на директора на ресорната дирекция на Министерството на енергетиката.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков бе гост на първото редовно заседание на новоизбрания Управителен съвет на НСОРБ. Финансовото осигуряване на инвестиционната програма на общините, предвидена в Приложение 3 на ЗДБРБ, бе първата тема, която обсъдиха кметовете с регионалния министър. Общините са обезпокоени от появилите се в публичното пространство твърдения, че липсва достатъчен ресурс за гарантиране на всички депозирани проекти. На терен забавяне на разплащанията се свързва предимно с неудобства за гражданите заради спрени строителни дейности, разкопани улици, прекъснати водопроводи. Твърденията за необезпеченост на Националната програма за общински инвестиции са пример за некоректно политическо говорене, което не отговаря на фактите, подчерта министър Андрей Цеков. Той припомни, че чл. 107 от ЗДБРБ ясно разписва механизма за финансиране на проекти по националната програма. Средствата се осигуряват от централен бюджет поетапно, съобразно напредъка в изпълнението на договорените инвестиции, като с постановления на правителството на МРРБ се предоставя ресурс за извършване на разплащания. Към момента ведомството разполага с достатъчно ресурс за изплащане на авансите по всички сключени договори, увери министър Андрей Цеков.

Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов също бе гост на заседанието на Управителния и Контролния съвети на НСОРБ. С него кметовете обсъдиха възможностите за по-тясно сътрудничество при решаването на проблемите с мигрантския натиск и пътния травматизъм.  „През изминалата година бяха положени усилия, които доведоха да положителни резултати – видимо засилена контролна дейност, 40 % повишаване на събираемостта от глоби, по-голям брой на бързите производства спрямо водачи, установени да шофират след употреба на алкохол и наркотици, отнемане на автомобили на нарушители“, отчете той и в този смисъл подчерта значителния спад на този тип нарушения. Един от сериозните проблеми остава връчването на наказателни постановления на провинилите се шофьори. Предстои оборудване на 300 автомобила с постерминали за плащане на наложените глоби. По-активно ще бъде връчването на наказателни постановления на контролно-пропускателните пунктове по границата. 273 камери за контрол на скоростта се очаква да получат органите на реда до края на годината. До няколко месеца и камерите на Тол-системата трябва да бъдат пренастроени за засичане на превишена скорост. Според министъра размерът на санкциите за нарушителите не респектира и поради това те не са ефективни. Министър Стоянов се обърна към кметовете с апел за съдействие по организирането на терени за изграждане на паркинги за конфискуваните автомобили на нарушители. Кметовете дискутираха с министъра и проблема с разпространението на наркотици сред подрастващите, опасността, която представляват изоставени автомобили край пътищата, необходимостта от прецизиране на изискванията за пътната сигнализация и предложението на НСОРБ дейностите по превенция на бедствия и аварии да бъдат по-добре координирани и планирани, което да позволи тяхното финансиране за бъде предвиждано в бюджета за всяка година.