дом Кубрат ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

0
ДЯЛ

Общински съвет – Кубрат ще проведе заседание на 29 февруари 2024 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Кубрат при следния дневен ред:

  1. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2025-2027 година на постъпленията от местните приходи и на разходите за местните дейности.
  2. Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинската собственост в община Кубрат и резултатите от нейното управление през 2023 г.
  3. Одобряване на Подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план на трасе за довеждащ електропровод до Фотоволтаична електроцентрала 400 kW в ПИ 271, за който е отреден УПИ IV – 271, от кв. 38, с. Божурово, общ. Кубрат, преминаващ през имоти общинска собственост.
  4. Предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване на членовете на пенсионерски клуб „Лудогорие“ и клуб „Просвещение- Кубрат“.
  5. Предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване на членовете на Сдружение „Диабет- Кубрат“.
  6. Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 година.
  7. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ в процедура по изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 40422.505.2191 и 40422.505.3120 по КК и КР на град Кубрат и изграждане на паркинг в общински имот с идентификатор 40422.505.2191.
  8. Учредяване на право на ползване за устройване на постоянен пчелин в имот от Общинския горски фонд с идентификатор 40422.294.939 в землището на гр. Кубрат.

Заседанията на Постоянните Комисии към Общинския съвет ще се проведат в Заседателната зала на Община Кубрат на 26 февруари 2024 г. (понеделник) с начален час от 13:30 часа.