дом Новини На още девет заседания на постоянни комисии обсъдиха и одобриха проекта за...

На още девет заседания на постоянни комисии обсъдиха и одобриха проекта за бюджет на Община Разград за 2024 г.

0
ДЯЛ

След трите постоянни комисии към Общински съвет-Разград, които одобриха проекта за бюджет на Община Разград за 2024 г., и останалите 8 комисии вчера обсъдиха финансовите параметри на местната хазна. Одобрение бюджетът получи и на заседанието на бюджетната комисия, проведено след всички комисии заедно с председателите на останалите комисии. Окончателното гласуване на докладната ще е на заседанието на Общинския съвет на 16 февруари от 11,00 ч. в заседателната зала на 11 етаж на Община Разград. На него ще бъдат гласувани още 12 докладни записки, които днес бяха обсъдени по ресорните комисии. Представиха ги Кметът Добрин Добрев и заместник-кметът Хабибе Расим, а в заседанията участваха и заместник-кметовете Полина Иванова и Зорница Евгениева.

Общият обем на проекта за бюджет за 2024 г. е в размер на 100 278 909 лв., в т.ч. за държавни дейности – 59 955 128 лв. и 40 323 781 лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности. През 2024 г. дейностите по извършване на текущ ремонт и поддържане на улиците и за текущ ремонт на сградния фонд са предвидени средства в размер на 1 677 х.лв., в т.ч. 291 х.лв. преходен остатък от 2023 г. от собствени приходи на населените места в общината. Разпределението на средствата по села е по предложения на кметове и кметски наместници на населените места. За първа година се предвижда трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 000 х.лв. в субсидия за текущи ремонти, като цялата сума ще бъде насочена към селата.

Сред докладните, които предизвикаха въпроси на заседанията на комисиите днес, бе тази за кандидатстване на Община Разград с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (покана 2). Кметът Добрин Добрев обясни, че подготвеният проект е на стойност 1 985 342 лв., предвижда се подмяна на 3000 осветителни тела от уличното осветление в град Разград. По проекта се предвижда минимум 5 години гаранционен срок на осветителните тела, както и те да са с по-висока мощност и енергийно ефективни, а също и прилагане на система, която да сигнализира за аварирали участъци. По регламента на финансиращата структура планираната продължителност на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не може да надвишава 15 месеца, но разходите са допустими за финансиране от датата на сключване на договор за безвъзмездна помощ до крайния срок за изпълнение на проекта, но не по-късно от 31 март 2025 г. По програмата не се предвижда съфинансиране от страна на кандидатстващите общини, но крайният получател се задължава за период от 5 години след приключване на проекта да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация (Национален фонд за декарбонизация ще бъде създаден в рамките на Реформа 1 по Националния план за възстановяване и устойчивост) в размер на 10% от действително получения размер на безвъзмездната помощ.