дом Новини От днес Община Разград издава карти за безплатно пътуване в градския транспорт...

От днес Община Разград издава карти за безплатно пътуване в градския транспорт на децата до 14 години

0
ДЯЛ

От днес, 5 февруари, Община Разград издава карти за безплатно пътуване във вътрешноградския транспорт на децата до 14-годишна възраст.

Това става в изпълнение на Постановление на Министерски съвет от края на миналата година за изменение на наредбата, която урежда компенсирането на намалените приходи от прилагането на цени за обществения автомобилен транспорт за определени категории пътници.

Картите се издават по утвърдени образци по постоянен или настоящ адрес на родителите или настойниците на децата. В Община Разград картите се издават от главен експерт „Транспорт“ в отдел „Икономически дейности“ в стая 107 в сградата на Общинска администрация. Необходимо е родителите или настойниците да представят: копие от акта за раждане на детето и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия му адрес. За издаването на карти за деца от 7 до 14 години е необходима и снимка на детето, а картите за деца до 7 години са без снимки.

Картите се издават за срок от 1 година от датата на издаването, ако в този период детето навърши съответната възраст – до навършването на възрастта, която е горна граница за облекчението.

За издадените карти ще се води регистър, съдържащ данни за имената и датата на раждане на детето, адресът на родителя/настойника, датата и номера на картата.