дом Новини Близо час продължи публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2024 г....

Близо час продължи публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2024 г. на Община Разград

0
ДЯЛ

Близо един час продължи публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2024 г. на Община Разград.

Основните му параметри представи Кметът Добрин Добрев, след което отговори и на въпросите на гражданите, които присъстваха на обсъждането.

Проектобюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и на разходите на Община Разград с цел постигане на ефикасна и ефективна работа и устойчивост при изпълнението на дейностите от Община Разград и осигуряване на стабилност в работата на общината – заяви Кметът. Приходната част на проектобюджета е формирана от планираните собствени приходи, бюджетните взаимоотношения операциите с финансови активи и пасиви на общината. Не е планирано увеличение на местните данъци и такси – обяви още Кметът Добрин Добрев.

Общият обем на проекта за бюджет за 2024 г. е в размер на 100 278 909 лв., в т.ч. за държавни дейности – 59 955 128 лв. и 40 323 781 лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.

И през 2024 г. Община Разград продължава да изпълнява ангажиментите си към местната общност чрез подобряване на социалната и техническата инфраструктура – увери Кметът Добрев. Той уточни, че предвидените обекти за текущи ремонти, включени в проекта за бюджет 2024 г., са в размер на 2 342 276 лв. На най-голяма стойност – 1 000 000 лв. – са текущите ремонти на улици в селата от общината, като предстои заедно със селските кметове да се определят конкретните улици по населени места. Още 727 545 лв. са предвидени за текущ ремонт на улици и други текущи ремонти в села /в т.ч. по сключен договор от 2023 г., собствени приходи на общината и остатък от собствени приходи на селата от 2023 г./. Сред другите обекти на по-висока стойност са: 190 000 лв. за текущ ремонт на ул. „Черна” в Разград; 138 000 лв. за текущ ремонт на тротоар на ул. „Дунав” – от кръстовището за Билла до паркинга на библиотеката в Разград, а 115 213 лв. – за текущ ремонт на паркинга до касата на „Топлофикация” и други  обекти.

Кметът Добрев представи и проектите, за които са предвидени средства за капиталовите разходи.  Планираните средства за капиталови разходи в проектобюджета на Община Разград за 2024 г. /без средствата от ЕС/ са в размер на 7 683 595 лв. 3 923 517 лв. са средствата за основни ремонти, 436 498 лв. са средствата за изграждане на инфраструктурни проекти.

Извън планираните в проектобюджета капиталови разходи в Приложение № 3 към чл.107, ал.13 от ЗДБРБ за 2024 г. по Инвестиционна програма за общински проекти за Община Разград са одобрени допълнителни средства в размер на 43 389 684 лв. за 7 обекта – припомни г-н Добрев.

Сред въпросите, които присъстващите граждани зададоха, бяха: възможно ли е да се отреди терен за кооперативен пазар в Ушинци, да се предвидят средства за ремонти на конкретни улици по населени места, да се предприемат действия по подобряване на водоснабдяването на Ушинци и Балкански. На предложение от Румен Монев за почистване на коритото на реката в Пороище с цел превенция от наводнения г-н Добрев отговори, че са заделени средства за почистване на дерета и сега е времето за определяне на конкретните участъци за почистване.  Кметът заяви, че ще бъде извършена проверка на развитието на искане от Емилия Иванова за премахване на опасни борове в Ушинци. На въпрос от общинския съветник Мирослав Грънчаров дали ще бъде закупен автобус, който да се използва от спортните клубове и самодейни състави, Кметът Добрин Добрев отговори, че това не е предвидено в бюджета. Той обясни, че подобна възможност не е приложима, тъй като държавните спортни календари съвпадат по време и ще трябва да се избира измежду няколко клуба кой да се възползва от тази възможност. Освен това спортните клубове получават субсидии, с които плащат транспортните услуги. На въпрос от Васил Петров защо не се предвидят в бюджета средства за подпомагане на лечението на нуждаещи се съграждани, г-н Добрев обясни, че такива средства се предвиждат, като за настоящата година са увеличени с 10% и ще са 55 000 лева.

Окончателният проектобюджет ще бъде внесен в Общински съвет Разград в определения законов срок и ще бъде публикуван на сайта на Община Разград.