дом Кубрат ОБЩИНА КУБРАТ ЩЕ РЕАЛИЗИРА ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ ЗА НОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ОБЩИНА КУБРАТ ЩЕ РЕАЛИЗИРА ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ ЗА НОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

0
ДЯЛ

Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Договор за изпълнение на проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на община Кубрат“ с Министерство на енергетиката. Финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, проектът е част от Компонент 4 за „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“. Този иновативен подход предоставя средства чрез процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, посредством Механизма за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на инвестиционния проект е 765 061,20 лв. с ДДС, от които 637 551,00 лв. са осигурени чрез Плана за възстановяване и устойчивост, а допълнителните 127 510,20 лв. представляват национално съфинансиране. Проектът насочва вниманието си към реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено осветление във всички 17 населени места на община Кубрат. С общо население от 18 328 жители, тези обновления ще допринесат за подобрена осветеност на улиците, намаляване на енергийното потребление и повишаване на енергийната ефективност.

Проектът си поставя няколко конкретни цели:

  1. Подобряване на Качеството на Уличното Осветление: Внедряването на модерни светодиодни осветители обещава по-добра видимост и по-ефективно използване на електроенергията.
  2. Повишаване на Качеството на Живот: Жителите на 17 населени места в Община Кубрат ще се възползват от подобренията, които проектът предоставя, като това ще допринесе за общото им благополучие.
  3. Рационално и Ефективно Използване на Електроенергията: Въвеждането на енергийни мерки и системи за управление на енергията ще допринесе за рационалното използване на електроенергията и ще намали експлоатационните разходи.
  4. Повишаване на Сигурността на Движение: Подобреното осветление ще спомогне за по-добра видимост и сигурност на улиците, съответно ще намали транспортните инциденти.
  5. Намаляване на Вредните Емисии: Проектът ще се фокусира върху екологичната устойчивост чрез намаляване на вредните емисии на парникови газове.

Основните дейности в рамките на проекта включват цялостна подмяна на осветителните тела с модерни светодиодни, предлагащи дълъг технически живот и ниски загуби на електрическа енергия. Въвеждането на системи за управление на енергията, включително изграждане на системи за мониторинг и автоматизация, ще допринесе за оптималната енергийна ефективност.

С този проект за рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура, Община Кубрат поставя нови стандарти за енергийна ефективност и качество на обслужване.

Срокът за изпълнение на инвестиционния проект е 18 месеца. Проектът ще приключи до 14 март 2025 година.