дом Кубрат С РЕДОВНА СЕСИЯ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ В КУБРАТ ЩЕ ГЛАСУВАТ БЮДЖЕТ 2023

С РЕДОВНА СЕСИЯ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ В КУБРАТ ЩЕ ГЛАСУВАТ БЮДЖЕТ 2023

0
ДЯЛ

Общинският съвет в Кубрат ще проведе заседание, което ще се състои на 30.08.2023 г. (сряда) от 14:00 часа в Ритуалната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Кубрат. Сред предстоящите точки на заседанието са приемането на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2022 година, както и приемането на бюджета за 2023 година.

Важно разискване ще се състои около кандидатстването на Община Кубрат с проектно предложение, свързано със социалната интеграция и заетостта на хора в неравностойно положение. Проектът „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Кубрат“ ще бъде обсъден с цел предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Местният парламент ще вземе решение относно изработването на Подробен устройствен план (ПУП) за трасе на довеждащ електропровод до Фотоволтаична електроцентрала с мощност 400 kW в ПИ 271 в землището на с. Божурово.

В рамките на заседанието съветниците ще вземат решения за продажбата на урегулиран поземлен имот в село Севар, както и за прекратяване на съсобственост върху имоти в град Кубрат и село Беловец във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността.

Процедурите за прехвърляне на материални активи между различните структури на Община Кубрат също ще бъдат обсъдени. Това включва преместването на активи между първостепенния разпоредител с бюджет и второстепенния разпоредител с бюджет, което е част от оптимизацията на управлението на общинските средства.

Други важни решения на заседанието включват допускането на ученици от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 2023/2024 година в общинските училища и определянето на основните месечни заплати на кмета на община Кубрат и кметовете на кметствата, считано от 1 януари 2023 година.

Заседанията на Постоянните комисии към местния парламент ще се проведат на 28 август 2023 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Кубрат.