дом Лозница Община Лозница има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект:...

Община Лозница има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“,

0
ДЯЛ

Община Лозница има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ с бенефициент Община Лозница, която ще се състои на 27.06.2023 г. от 14.30 часа в сградата на Община Лозница, адрес: град Лозница, ул. „Васил Левски” № 6. 

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на образователната инфраструктура, което ще допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация.

Насърчаване на връзката между професионалното образование, висшето образование и реалния сектор и създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот.

Подобряване на икономията на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, опазване здравето и живота на учениците. И внедряване на мерки, осигуряващи достъп до сградата на хората със затруднена мобилност.

Обща стойност: 1 502 144.95 лв., от които: финансиране от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз – 1 189 976.48 лв., национално съфинансиране – 209 995.85лв. и собствен принос на Община Лозница в размер на 102 172.62 лв. за обновяване на дворното място.