дом Завет Ето и финалните критериите за финансиране на домакинства за енергия по НПВУ

Ето и финалните критериите за финансиране на домакинства за енергия по НПВУ

0
ДЯЛ

„Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

 • подаване чрез ИСУН и всички документи във формат .pdf
 • с електронен подпис – може и с пълномощник
 • декларации (2 бр. – приложени) за: липса на двойно финансиране, запознаване с условията за кандидатстване, отговорност за управление и изпълнение на проекта, липса на основания за недопустимост, запознат с определенията за нередност и измама
 • кандидатът представя:
  1) Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава – сканирано и прикачено копие в ИСМ-ИСУН 2020;
  2) Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
  3) Документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства – сканиран и прикачен в ИСМ-ИСУН 2020;
  4) Декларация за съгласие от съсобственик на имота (Приложение Н). Подава се в случай на съсобственост на жилището – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСМ-ИСУН 2020;
  5) Решение на Общото събрание на етажната собственост по чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), прието със съответното мнозинство. Документът се прилага, само когато имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост – подписано, датирано, сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020;
  6) Декларация при кандидатстване (Приложение G) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСМ-ИСУН 2020;
  7) Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (Приложение I) – подписано, датирано, сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020 (ако е приложимо);
  😎 Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност – подписано, датирано, сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020;
  9) Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, считано преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12) – сканирани/а и прикачени/а в ИСМ-ИСУН 2020;
  10) Разрешение за строеж за изграждането на слънчева система за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp – сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020;
  11) Оферта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталацията/системата, съдържаща данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Офертата се представя само в случай, че Кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2 – заверена с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020;
  12) Документи на доставената и монтирана инсталация или система, съдържащи данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Документите се представят само в случай, че Кандидат подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2 – заверена с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата, сканирани и прикачени в ИСУН 2020.;
  13) Данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания посочени за тях в Приложение A – сканирани и прикачени документи в ИСМ-ИСУН;
  14) Снимки в жилището, показваща използването на неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Приложимо само при предложение по Вариант 2 по Компонент 1 или Компонент 2 – прикачени в ИСМ-ИСУН 2020.
  *не надхвърля 15 000 лв. по мярката за ток (компонент 1) или 1960,83 лв. по мярката за топла вода (компонент 2) –
 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.
  Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:
 • Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени. Дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация трябва да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.
  или
 • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която ще се извършват дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, след одобрение на предложението от Министерството и сключване на договор за финансиране с крайния получател.
 • Най-висока оценка получават предложенията, където домакинството е с над 4 или повече лица, също както и тези в които техническите изисквания на инсталираната мощност надхвърлят по-долу изброените такива. (10/15 точки при оценка) Другите 5 са за пълнота на документите.
 • крайният получател ще има задължение да осигурява постоянен достъп до мястото, където е изпълнена инвестицията и да не продава жилището за срок от три години
 • Всеки кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище.
 • Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Допустими дейности:
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, Техническо въвеждане в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др., и ДДС.

​Допустимост на разходи:

 • да са възникнали след 7 юни 2022 г. или да са възникнали след подписването на договора за финансиране и да са извършени до изтичането на крайния срок за изпълнение
 • банков път (с платежно) или в брой (с касова бележка), не по-късно от датата на подаване на финансово-технически отчет

Не се допуска за финансиране Кандидат:
1) Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
2) Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към Столична община или към общината по постоянния адрес на Кандидата, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която Кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;
3) За когото е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на финансиране, който не може да бъде отстранен;
4) Който се е опитал да:

 • повлияе на вземането на решение от страна на СНД, свързано с отстраняването или подбора, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или;
 • получи информация, която му дава неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на финансиране.
  5) За когото е установено, че:
 • е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
 • не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
  6) Който е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с Ръководителя на СНД;
  7) Когато собственото еднофамилно жилище или собственото жилище в многофамилна сграда, за което се кандидатства, се използва за стопанска дейност, се отдава под наем или в него се извършва дейност от регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:
1) дейности, чието изпълнение е започнало преди:

 • 7 юни 2022 г. – при подаване на предложения за изпълнение на инвестиция по Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2;
 • сключване на договора за финансиране с крайния получател – при подаване на предложения за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2.
  2) дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;
  3) дейности, които вече са финансирани от друг европейски или национален източник;
  4) закупуване на втора употреба: слънчеви инсталации за БГВ, фотоволтаични системи до 10 kWp, системи за съхранение на електрическа енергия;
  5) консултантски услуги за разработване на предложението;
  6) дейности по проектиране, получаване на административни и удостоверителни документи, становища и др.;
  7) консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;
  😎 всички дейности, които не са сред посочените като допустими.

Посочените по-долу разходи са недопустими:
1) разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, в т.ч. разходи за закупуване на слънчеви системи за БГВ, фотоволтаични системи до 10 kWp, системи за съхранение на електрическа енергия/дълготрайни активи втора употреба;
2) разходи за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаични системи с инсталирана мощност по-голяма от 10 kWp;
3) разходи за закупуване на материални и нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с окомплектовка на инвестицията като работеща система и/или монтаж до минимално необходимото ниво за техническото въвеждане на съответните активи в експлоатация;
4) разходи за административно обслужване, получаване на становища и разрешителни документи;
5) разходи, свързани с наемането на материални и нематериални активи;
6) разходи за закупуване на земя и сгради;
7) разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;
😎 разходи за дейности, чието изпълнение е стартирало:

 • Вариант 1: преди 7 юни 2022 г.;
 • Вариант 2: преди сключване на договор за финансиране с крайния получател.
  9) разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция:
 • Вариант 1: след подаване на предложението за изпълнение на инвестицията;
 • Вариант 2: след крайния срок на допустимост на разходи, посочен в договора за финансиране с крайния получател.
  10) разходи за дейности, които вече са финансирани от други източници;
  11) разходи за застраховки на закупеното оборудване;
  12) разходи за реклама, в т. ч. за визуализация и публичност;
  13) лихви върху кредити, такси по обслужване на дългове и неустойки за забавени плащания;
  14) такси за финансови транзакции и други чисто финансови разходи;
  15) загуби от обмен на валута;
  16) всички разходи, непопадащи в обхвата на допустимите дейности, включително разходи, които не са описани във Формуляра за кандидатстване, или ако по представеното описание не може да се прецени за коя дейност се отнасят;
  17) С цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, няма да се подкрепят разходи за:
 • дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;
 • дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;
 • дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;
 • дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

Технически изисквания
Всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани със сертификати за разпространение в ЕС и приложимите стандарти за вида на изделието.
I. Слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване
Допустими активи за финансиране са слънчевите системи за битово горещо водоснабдяване, включващи слънчеви колектори, бойлер/-и, помпена група, соларно управление, разширителен съд, конструкция за монтаж и всички допълнителни елементи, които осигуряват ефективна работа на системата.
Плоски слънчеви колектори

 • Коефициент на абсорбция (α) ​​​​​​≥ 90%
 • Коефициент на емисия (ε ) ​​​​​​≤ 6%
 • Коефициент на топлинни загуби (a1) ​​​​(Ua1 ≤ 5 W/м2К )
  Вакуумно тръбни слънчеви колектори
 • Коефициент на абсорбция (α) ​​​​​​≥ 90%
 • Коефициент на емисия (ε ) ​​​​​​≤ 6%
 • Обобщен коефициент на топлинни загуби (a1)​​​(Ua1 ≤1.5 W/м2К )
  Конструкция
 • Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на отделните съоръжения следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция;
 • Продуктова гаранция ≥ 10 години.
  II. Фотоволтаични системи
  Фотоволтаични модули
 • Ефективност на модула ​​≥ 20%
 • Температурен коефициент за Pmax ≤ 0.37 %/°C
 • Продуктова гаранция​​≥ 12 години
 • Деградация първа година ​​≤ 2%
 • Линейна деградация за:
 • еднолицеви модули ​≤ 0,6% на година,
 • двулицеви модули ​≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години
 • Механично натоварване: на сняг (snow load) мин. 5 400 Pa; на вятър (wind load) мин. 2 400 Pa
  Инвертори
  Допустими системи за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори.
 • Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ​≥ 96%
 • Смущения от хармоници THD ​≤ 3%
 • Намаляване (дерейтинг) на мощността при 45°С околна температура ​≤ 3%
 • Продуктова гаранция ​≥ 10 години
 • Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор
  Системи за съхранение
 • Работна температура – ≥45°С на околната среда
 • Продуктова гаранция​ ≥ 5 години
  Конструкция
 • Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция
 • Продуктова гаранция ≥ 10 години