дом Завет СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ РАЗГРАД  КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ РАЗГРАД  КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

0
ДЯЛ

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ РАЗГРАД  КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

            Образователна структура

            Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличаване на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

            Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в област Разград е 15 309, или 15.7% от населението на 7 и повече навършени години в областта. По този показател област Разград заема едно от последните места в страната. С по-нисък относителен дял на висшистите са само областите Кърджали (14.0%) и Търговище (15.5%). В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 4.1 процентни пункта. Жените завършват по-често висше образование от мъжете, като към момента на преброяването с висше образование са 9 563 жени (18.9%), а мъжете висшисти са 5 746 (12.3%). В сравнение с 2011 г. относителният дял на жените с висше образование в област Разград се е увеличил с 4.9 процентни пункта, а този на мъжете – 3.3 проценти пункта.

            Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 25.4%, то в селата на областта е 6.8%, или 3.7 пъти по-малко.

            По общини също има значителни различия. В община Разград този дял е 1.5 пъти по-висок от средния за областта – 23.5%. Най-нисък е относителният дял на лицата с висше образование в община Самуил – само 6.0%.

            Към 7 септември 2021 г. 39 008 лица от област Разград са със завършена най-висока степен на средно образование. От тях 32.1% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 67.9% – професионални програми, включващи придобиването на втора и трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ). Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (60.0%) отколкото при жените (40.0%). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен на професионална квалификация) са завършили 665 лица, а 1 905 лица са завършили първи гимназиален етап на средното образование.

            Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 7 407 (7.6%); започналите, но незавършили начално образование са 4 762 (4.9%) и никога непосещавали училище са 994 (1.0%). Спрямо 2011 г. техните относителни дялове намаляват съответно с 4.6, 1.1 и 0.5 процентни пункта.

            По общини най-нисък е делът на лицата с начално и по-ниско образование в община Разград (9.9%), а най-висок е в община Самуил (20.5%).

            Грамотност на населението

            Грамотността е умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението.

            Към 7 септември 2021 г. делът на неграмотните в област Разград е 1.8% от населението на 9 и повече навършени години и спрямо 2011 г. намалява с 0.5 процентни пункта. Делът на неграмотното население е по-висок в селата (2.7%) отколкото в градовете (0.8%). По общини най-висок е относителният дял на неграмотните в общините Завет (3.2%) и Кубрат (2.9%), а най-нисък в община Разград (0.8%).

            Участие във формално образование

            Към 07.09.2021 г. 14 054 лица, или 13.6% от населението на областта, са били записани във формалната образователна система за придобиване на образователна степен и/или професионална квалификация. Извън участие в образователния процес са 274 деца в задължителна училищна възраст (7 – 15 години).

            Икономически характеристики на населението

            Всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 г.

            Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период.

            През наблюдавания период в област Разград има 42 379 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 41.1% от населението на областта. От тях 35 539 са заети, а 6 840 са безработни. Спрямо 2011 г. броят на икономически активните лица намалява с 10282, или 19.5%.

            Икономически активни лица на възраст 15 – 64 навършени години

            През наблюдавания период в област Разград има 41 055 икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът на икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години. Общо за областта коефициентът на икономическа активност е 63.5% (66.4% за мъжете и 60.5% за жените).

            С най-висок коефициент на икономическа активност са общините Разград (69.5%) и Кубрат (64.8%). Най-нисък е този показател в община Самуил – 53.4%.

            Заети лица на възраст 15 – 64 навършени години

            От общия брой на икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години 34 315 са заети. Жените са 16 177, или 47.1%, а мъжете – 18 138, или 52.9%.

            Коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години, е 53.0%. Коефициентът на заетост при мъжете е по-висок от този при жените, съответно 55.3% и 50.7%.

            Повъзрастовият коефициент на заетост показва, че участието в пазара на труда е най-ниско във възрастовата група 15 – 24 навършени години (21.0%). С повишаване на възрастта показателят се увеличава, като най-висока е стойността му при лицата на възраст 35 – 44 навършени години (65.1%). Коефициентът на заетост е по-нисък в селата (43.2%) отколкото в градовете (63.5%).

По общини коефициентът на заетост е най-висок в община Разград – 62.5%, а най-нисък е в община Самуил – 39.6%. Във всички общини без община Разград този показател е по-нисък от средния за областта.

Продължава тенденцията на повишаване на образователния статус на заетите лица. През наблюдавания период с висше образование са 9 779 лица, или 28.5% от заетите. Спрямо 2011 г. този дял се увеличава с 5.9 процентни пункта. Образователния статус на заетите жени е по-висок в сравнение с този на заетите мъже. Делът на жените с висше образование от всички заети жени е 37.5%, съответно 20.4% при мъжете.

През наблюдавания период най-много са заетите в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ (24.7%), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (14.4%) и „Селско стопанство“ (9.6%) от заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години.

Налице са различия по пол между заетите в отделните икономически дейности. Мъжете преобладават в икономически дейности като „Селско, горско и рибно стопанство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Строителство“, а жените преобладават в икономическите дейности „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Разпределението по професии показва, че най-много заети има в клас „Професии, неизискващи специална квалификация“ (18.4%), следва клас „Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната“ (17.3%) и „Машинни оператори и монтажници“ (14.2%). И тук се наблюдават съществени различия по пол.

Безработни лица на възраст 15 – 64 навършени години

През наблюдавания период безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 6 740. Жените са 3 112, или 46.2%, а мъжете 3 628, или 53.8%.

Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното население във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 16.4%, съответно 16.7% за мъжете и 16.1% за жените.

Повъзрастовите коефициенти за безработица показват, че най-висок е делът  на безработните във възрастовата група 15 – 19 години (55.2%). С нарастване на възрастта стойността на показателя намалява. Коефициентът на безработица е по-висок в селата отколкото в градовете.

Най-висок е делът на безработните с основно образование (40.0%), следват тези със средно (40.2%), начално и по-ниско (11.4%) и висше (8.3%).

Коефициентът на безработица за лицата с висше образование е 5.4%, като при мъжете е 6.5%, а при жените 4.8%. За лицата с начално и по-ниско образование коефициентът на безработица е 59.8%, съответно 54.8% за мъжете и 64.4% за жените.

По общини коефициентът на безработица е най-нисък в община Разград (10.2%) и Цар Калоян (17.6%), а най-висок в община Кубрат (26.7%) и Самуил (25.9%). Във всички общини без община Разград този показател е по-висок от средния за областта.

Икономически неактивни лица на възраст 15 – 64 навършени години

Икономически неактивното население на възраст 15 – 64 навършени години е 23 640 души, или 36.5% от населението на областта в тази възрастова група. От тях 4 686 са учащи, 7 500 пенсионери, 350 – лица, получаващи доходи от собственост и 11 104 са „други“.

Най-висок е делът на икономически неактивното население със средно образование – 48.4%. Следват лицата с основно (35.9%) и с висше образование (7.8%).

По общини най-висок е относителният дял на икономически неактивното население в община Самуил (46.6%), следвана от общините Завет (44.9%) и Лозница (44.5%). Най-нисък е делът на икономически неактивното население в община Разград (30.5%).

Незаети и неучащи на възраст 15 – 64 навършени години

През наблюдавания период незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 – 29 навършени години са 3 875 души, или 28.8% от населението на същата възраст в областта. От общия брой незаети и неучащи 46.3% са на възраст 25 – 29 навършени години, 37.7% на 20 – 24 години и 16.0% на възраст 15 – 19 навършени години. Преобладават лицата със завършено средно (52.1%) и основно (30.1%) образование. Завършилите висше образование сред незаетите и неучастващи в образование и обучение са 10.3%.

По общини делът на лицата на възраст 15 – 29 навършени години, които не са заети и не участват в образование и обучение е най-висок в общините Самуил (37.4%) и Завет (36.3%), а най-нисък в общините Разград (20.5%) и Цар Калоян (28.3%).

Националният статистически институт ще оповестява поетапно резултатите от Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Графикът за публикуване на данните може да намерите на сайта на НСИ (nsi.bg), Календар за публикуване на данните от Преброяване 2021. Основни данни от преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните статистически показатели и Правилника за предоставяне на статистически продукти и услуги.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Образователна структура на населението в област Разград на 7 и повече навършени години по пол и местоживеене към 7 септември 2021 година

(брой)

Образователна степенОбщопо полпо местоживеене
МъжеЖенив градоветев селата
Всичко97 36946 71950 65046 62250 747
Висше – степен „доктор“9341527914
Висше – степен  „магистър“8 0913 1514 9406 6551 436
Висше – степен  „бакалавър“4 8871 9062 9813 4951 392
Висше – степен  „професионален бакалавър“2 2386481 5901 617621
Професионално образование с прием след средно образование (IV степен ПК)665319346479186
Средно специално (техникум, професионална гимназия III степен ПК)16 3149 2067 10810 1066 208
Средно професионално-техническо (СПТУ, професионална гимназия II степен ПК)10 1706 6823 4884 4075 763
Средно общо (гимназиално) образование12 5245 7726 7526 5755 949
Първи гимназиален етап на средното образование1 9051 021884921984
Професионално -техническо  (ПТУ) след завършване на основно образование ( степен I на ПК)595425170211384
Професионално -техническо  (ПТУ) с прием след VI/VII клас ( I степен на ПК)181116658695
Основно образование26 50712 00414 5037 39019 117
Начално (начален етап на основното образование)7 4072 9124 4952 4714 936
Незавършен начален етап на основното образование4 7622 1822 5801 8922 870
Никога не посещавал/а училище994317677224770
Дете (до 7 години вкл., което още не посещава училище)3617191422

Таблица 2

Грамотност на населението в област Разград на 9 и повече навършени години към 07.09.2021 година по общини и пол

(брой)

област
община
общомъжежени
грамотнинеграмотниграмотнинеграмотниграмотнинеграмотни
Област Разград93 8701 70045 26355048 6071 150
Завет7 2122403 497893 715151
Исперих17 2453278 4251128 820215
Кубрат12 8663916 2391076 627284
Лозница7 0611163 524363 53780
Разград40 03232118 89411021 138211
Самуил5 2252522 647752 578177
Цар Калоян4 229532 037212 19232

Таблица 3

Население на 15 – 64 навършени години в област Разград по икономическа активност през периода 31 август – 6 септември 2021 година

          (брой)

Област
Община
ОбщоЗаетиБезработниИкономически
неактивни
Област Разград64 69534 3156 74023 640
Завет5 0632 2994932 271
Исперих12 1005 7241 5144 862
Кубрат8 5064 0441 4712 991
Лозница5 0232 2725172 234
Разград27 43117 1351 9378 359
Самуил3 7561 4875191 750
Цар Калоян2 8161 3542891 173