дом Новини Започва приемът на заявления за „Топъл обяд в община Разград”

Започва приемът на заявления за „Топъл обяд в община Разград”

0
ДЯЛ

Община Разград стартира прием на Заявление-декларация от кандидат-потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Топъл обяд в община Разград“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Оперативна Програма за храни и основно материално подпомагане.

Потребители на социалната услуга могат да бъдат:

  • Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба РД-06-53 от 17.09. 2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  • Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • Скитащи и бездомни лица;
  • Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Документи ще се приемат всеки работен ден  от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа, в стая 506 в административната сграда на Община Разград