дом Завет ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЩИНИТЕ С МТСП ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩОТО ФИНАНСИРАНЕ...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЩИНИТЕ С МТСП ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩОТО ФИНАНСИРАНЕ НА НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

0
ДЯЛ

Днес, 20 октомври 2022 г. по инициатива на областния управител Драгомир Златев беше организирана онлайн работна среща на представители на общинските администрации в област Разград с експерт от Министерството на труда и социалната политика за представяне на актуална информация кога и как ще се финансира разкриването на новите социалните услуги, включени в утвърдената Областна карта на планираните нови социални услуги в област Разград. Участие в срещата взеха и г-жа Татяна Костова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Разград (РДСП – Разград) и представител на Областния информационен център в град Разград. Форумът беше воден от заместник областния управител Найден Късов.

Припомняме, че т. нар. предварително картиране за нуждите на планирането на ресурсите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), оперативните програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за новия програмен период 2021-2027 г. беше направено през 2021 г. от областна работната група, включваща представители на общините в област Разград, Областна администрация Разград и РДСП – Разград. През 2022 г. Областната карта беше утвърдена от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).  Тя предвижда разкриване на 20 нови социални услуги в областта ни.

По време на срещата Илиян Саралиев – началник на отдел „Програми за социално включване“, дирекция „Социално включване“ в МТСП представи полезна и практична информация относно предстоящи възможности за кандидатстване по ПВУ и по оперативните програми за финансиране разкриването на социални услуги. Той разясни и визията на министерството за развитието на социалните услуги през следващите години.

До края на годината по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отворени три покани за проектни предложения за социални услуги на обща стойност 753 милиона лева.

Първата процедура „Реформиране на домове за стари хора“ ще бъде насочена към реформиране на всички 82 дома за стари хора в цялата страна, функциониращи като държавно делегирана дейност. Ще се финансират ремонтни дейности, мерки за енергийна ефективност, обзавеждане, осигуряване на достъпност и др. В област Разград функционират два дома за стари хора – един в град Разград и един в община Кубрат.

С втората процедура „Повишаване енергийната ефективност на съществуващи социални услуги“ се цели повишаване на енергийна ефективност на 840 социални услуги в цялата страна без специализираните институции за стари хора и за лица с увреждания (70% от всички социални услуги). В област Разград са налични 38 такива социални услуги.

Мерките за енергийна ефективност освен саниране, смяна на дограма и т.н., ще включват и изграждане на фотоволтаични централи до 30 kW. Изискването е да се постигне спестяване на минимум 30% от първичната енергия, която се използва.

С третата процедура „Разкриване на нови социални услуги“ ще бъдат разкрити нови социални услуги, които да заместят домовете за хора с увреждания, подлежащи на закриване – общо 41 в цялата страна. Специализирани институции от този тип в област Разград са Дома за пълнолетни лица с деменция в град Разград и Дома за възрастни хора с физически увреждания в село Ловско, община Лозница. Новите социални услуги ще бъдат например Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Дневни центрове за лица с увреждания, Центрове за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства, Центрове за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания и Центрове за грижа за пълнолетни лица с деменция.

За разкриване на останалите социални услуги, включени в предварителното картиране, по Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. са предвидени 185 милиона лева. Такива социални услуги са например Центрове за кризисно настаняване, Центрове за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания, Центрове за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи, Центрове за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и Общностни центрове за ранно детско развитие.

Освен това след приключването на проектите, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.) ще бъдат финансирани т. нар. „меки мерки“ като например обучения и супервизии на персонала и издръжка на услугата в период от две години. След този двугодишен период всички нови социални услуги ще станат държавно делегирана дейност.

Бенефициенти по всички проекти ще бъдат общините. МТСП ще съдейства с предоставяне на типови технически проекти, тръжни документации и др.

Социалните услуги от предварителното картиране предстои да бъдат включени в Национална карта на социалните услуги, която ще бъде приета с решение на Министерския съвет.

Заместник областният управител благодари на представителя на МТСП за актуалната, полезна и изчерпателна информация. Той призова общините да започнат активна работа по подготовка на проектни предложения, за да разкрият заложените в Областната карта социални услуги и да отговорят на потребностите на жителите в областта. Найден Късов декларира, че Областна администрация Разград ще съдейства с организиране на периодични разяснителни срещи с МТСП.