дом Завет Съдът осъди Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ за клевети и неверни твърдения...

Съдът осъди Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ за клевети и неверни твърдения във връзка с корупционни практики в обществени поръчки

0
ДЯЛ

Разградският районен съд осъди Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ за изнасяне на неверни данни от междинен доклад изготвен от сдружението във връзка с корупционни практики в обществени поръчки, които са недостоверни, имат негативно съдържание и изграждат неверни представи по отношение администрацията на Община Завет, съответно уронват доверието в тази институция.

Обидни, клеветнически и уронващи авторитета на Община Завет твърдения са публикувани и разпространени в
средствата за масова информация, чрез огласяване на корупционни практики и
злоупотреби на 22.06.2021 г., както на официалната страница на областна администрация Разград, така на и официалния сайт на сдружението, което е публикувало данни от междинен доклад изготвен по проект „Граждански
наблюдател Разград“ в три публикации – два сайта и местен ежедневник, а именно –
Сключен е неизгоден договор, който струва на жителите на Община Завет с 56429,39лв.
повече. Заради един знак минус/“-„/, изписан в повече комисията по избора в процедура с
възложител кмета на Община Завет, отстранява кандидати и не ги допуска до класиране.“ И според доклада в Община Завет е сключен неизгоден договор, който ощетява жителите на общината с 56429,39лв.

Същия този синтезиран вариант на междинен доклад изготвен от Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ е публикуван на първа страница в местния ежедневник „Екип 7“, брой 71/4663 от 25.06.2021 г. с гръмкото заглавие „Засякоха корупционни практики в обществени поръчки“, като публикацията е придружена със снимка „на представляващия сдружението и областния управител на Разград, като на същата статия са отделени две страници от броя, а на
втората страница, отново е поместен горният цитат: “Според доклада и в община Завет е сключен
неизгоден договор, който ощетява жителите на общината с 56 429.39 лева. Заради един знак „минус“, изписан в повече, комисията по избора в процедура с е отстранила кандидатите и не ги е допуснала до класиране. Възложителя на поръчката е кмета на Завет“.

Анализът на употребяваните и в трите публикации изразни средства, са обидни и клеветнически, като определят Община Завет, като „престъпник“, който сключва „явно“ неизгодни обществени поръчки и разходва средства в „ущърб“ на гражданите си. Същевременно направените в статията изявления (анализ на общ. поръчки) подвеждат обществото, че Община Завет прилага „корупционни практики“, който изцяло „ощетяват“ гражданите и „умишлено“ ce отстраняват изпълнители по обществени поръчки, като горното е невярно и изцяло опровергано с влязло в сила Решение № 496/13.05.2021 г. постановено от Комисия за зашита на конкуренцията, в което е – цитат „ оставена без уважение Жалба с вх. № ВХР-457/11.03.2021г. подадена от „Лъки – Сис“ ЕООД, срещу Решение № D4379240/02.03.2021 г. на кмета на Община Завет за определяне на изпълнител
на обществена поръчка в процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и домашния патронаж на територията на Община Завет по шест обособени позиции открита с Решение D 74247 от 26.11.2020 г. на възложителя.“
Счита, че публикациите, целят „опетняване“ доброто име на Община Завет и изграждане на негативно отношения спрямо администрацията й. Всички публикации са негативни и целенасочено използвани за накърняване на репутацията на Община Завет, поради внушения за наличие на причинно следствена връзка между „неправилно разходване на средства по обществена поръчка“ и „ощетяване на населението“, поради избиране на изпълнител, при „явно неизгодни“ условия и/или „използване на средства за други цели“., се сочи в решението на Районния съд.

Поради твърденията с негативен подтекст, които са недостоверни, имат негативно съдържание и изграждат неверни представи по отношение администрацията на Община Завет, съответно уронват доверието в тази институция и целят единствено манипулиране на общественото мнение, Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ е осъдено да заплати на Община Завет сумата 1000лв., представляваща обезщетение
за претърпени неимуществени вреди за обидни, клеветнически и уронващи авторитета твърдения.