дом Кубрат Ново обзавеждане за два жилищни блока в Дом за стари хора, с....

Ново обзавеждане за два жилищни блока в Дом за стари хора, с. Тертер

0
ДЯЛ

Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0011-C01/2020 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет – Кубрат: подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата стойност на инвестиционния проект е 19 993,70 лв. без ДДС, от които 16 888,05 лв. европейско, 1 876,45 лв. национално съфинансиране и 1 229,20 лв. собствено финансиране на Община Кубрат.

Главната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната услуга в Дом за стари хора с. Тертер, община Кубрат, чрез закупуване на обзавеждане за два жилищни блока на специализираната институция.

Целта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.

Основната дейност изпълнена по проекта е доставка на обзавеждане за два жилищни блока в Дом за стари хора, с. Тертер включващо: единични легла с матраци, нощни шкафчета, трапезни маси и столове, кухненски шкафове, телевизионни шкафове, холни маси и холни гарнитури.

Със закупуването на новото обзавеждане ще се постигне по-благоприятна среда за обитаване от възрастните хора в дома, ще бъде модернизирана съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги, което от своя страна ще допринесе до запазване броя на потребителите на нивото на капацитета на специализираната институция.