дом Завет Атидже Алиева-Вели, ДПС/„Обнови Европа“: Реформираната ОСП предвиждаопростена и ефективна система, в сърцето...

Атидже Алиева-Вели, ДПС/„Обнови Европа“: Реформираната ОСП предвижда
опростена и ефективна система, в сърцето на която залегнаха приоритетите на ДПС

0
ДЯЛ

Ролята на група „Обнови Европа“ беше решаваща за постигане на компромис по новите
правила, предвиждащи баланс между икономическата конкурентоспособност,
социалната справедливост и екологични цели, които бяха окончателно одобрени по време
на пленарна сесия на Европейския парламент.
„Доволна съм, че едни от основните приоритети на ДПС вече са част от Новата ОСП, а
именно: по-справедливото разпределение на директните плащания за малките и младите
земеделски производители; повече средства за биоземеделие и запазване на преходната
национална помощ. Централно място в реформата на ОСП заемат и модернизацията на
сектора и подпомагане на прехода към зелена икономика.
Постигнатият компромис, който гласувахме днес, е справедлив и полага солидна основа за
устойчиво и модерно земеделие, с грижа към здравето на хората, достойни доходи за
фермерите, хуманно отношение към животните и опазване на околната среда.“ – коментира
Атидже Алиева-Вели като член на водещата по темата Комисия по земеделие и развитие на
селските райони в Европейския парламент.
С тази реформа се цели постигане на устойчиво и зелено земеделие, съживяване на
селските райони, въвеждане на иновации и дигитализация и създаване на повече
възможности за земеделците.
„Сега българските власти трябва добре да свършат своята работа и да се възползват от
гъвкавостта, които им предоставихме, за да разработят мерките и да насочат средствата
според специфичните нужди на сектора.
Вече имаме ясни правила и бюджет до 2027г., но малко време за финализиране на
Националния стратегически план. За да можем да се възползваме пълноценно от новите
възможности, оттук насетне е изключително важно по какъв начин ще бъдат структурирани
мерките в Плана, така че те ефективно да насърчат и подпомогнат българските земеделски
стопани.“- допълни евродепутатът.
През юни 2018 г. бяха представени законодателни предложения относно бъдещето на
Общата селскостопанска политика. В резултат на последвалите 3 години усилени
преговори и изграждане на компромиси по приоритетни политики и позиции, в края на
юни 2021г. бе постигнато съгласие между Европейския парламент и Съвета за
реформата на ОСП, която да я направи по-справедлива, по-гъвкава и по-устойчива. В
рамките на гласуване в пленарна сесия, Европейския парламент одобри постигнато
съгласие, в резултат на което новите разпоредби предстои да се прилагат от януари
2023г.