дом Кубрат Промени в местния парламент в Кубрат – съветниците одобриха всички точки

Промени в местния парламент в Кубрат – съветниците одобриха всички точки

0
ДЯЛ

ПП ГЕРБ вече е само с един представител в Общински съвет – Кубрат, тъй като вторият представляващ политическата сила общински съветник, г-жа Мариета Борисова, е прекратила членството си в партията. Решението на местния парламентарист оповести председателят на законодателния орган в Кубрат г-н Хюсеин Юмеров. След така наложилата се ситуация в състава на Общинския съвет вече фигурира един независими съветник и един, представител на ГЕРБ – отцепилият се от бившата група „ГЕРБ-ЗНС“ г-н Цветомир Цонев.
Още в началото на заседанието съветниците единодушно приеха годишния доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Кубрат за 2020 година, като одобриха също частично изменение с допълнение на Наредба № 10, касаеща обществения ред при използване на превозни средства на територията на общината. Една от приетите промени в Наредбата предвижда движението и паркирането на превозни средства, и такива с животинска тяга върху тротоари, паркове, градини, зелени площи и върху градински плочници, да бъде санкционирано с глоба от по 100 лв.


Местните депутати одобриха също допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. и предложение за продажба на имоти от общинския горски фонд. Други три идентични и вече одобрени от днес точки, представени от зам.-кмета г-жа Женифер Пойраз, бяха свързани с предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване, във връзка с отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта и регистри в землището на село Беловец.


Общинарите одобриха, отново единодушно, прехвърлянето на 102 броя новозакупени контейнери /тип „Ракла“/ от Община Кубрат, като първостепенен разпоредител с бюджет на Общинското предприятие „Чистота и БКС“, като второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат. Съветниците одобриха също и прехвърлянето на извършен основен ремонт на сградна канализация на Дирекция „Социално подпомагане“ в Кубрат от Община Кубрат, като първостепенен разпоредител с бюджет, към ОП „Социални услуги“ в Кубрат, като второстепенен разпоредител с бюджет към Общината.
По време на сесията местният парламент единодушно реши да бъде поставена паметна плоча в с. Севар в чест на загиналите севарчени в Отечествените войни. В последната точка „Разни“ бе оповестен и отговор на запитване от общинския съветник Цветомир Цонев от управителя на „МБАЛ-Кубрат“ д-р Павлина Мичева, свързан с изплащането на дивиденти.
На днешното заседание бяха разгледани и приети единодушно общо девет докладни записки.