дом Новини Завърши почистването на коритото на река Бели Лом

Завърши почистването на коритото на река Бели Лом

0
ДЯЛ

  Завърши почистването на коритото на река Бели Лом в участъка от Западна индустриална зона на Разград до село Дряновец. Дейността бе възложена от Областна администрация с обществена поръчка, с прогнозна стойност 78 300 лв. Средствата са отпуснати с постановление на МС.

   Във въпросния участък бе извършено почистване на коритото на реката от дървета, дънери и битови отпадъци, които на много места образуваха тапи, пречещи на нормалното протичане на водите. В попадащите в границите на защитени зони от „НАТУРА 2000“ места по трасето, като това в землището на село Дряновец, РИОСВ Русе разреши само почистване на сухи клони и битови отпадъци.

  За дейността бяха сключени три договора за три различни участъка по протежението на коритото. Изпълнителите са фирмите „Хидрострой България” ЕООД и „ДЕ” ООД. Стойността на предложените от изпълнителите и одобрени от възложителя Областна администрация Разград оферти бе на стойност 71 444,94 лева. На тази стойност бяха сключени и договорите.

  За изпълнението на контрактите следеше специализираната фирма „СМ Консулт инженеринг“ ЕООД, на която областният управител Иван Борисов бе възложил инвеститорския контрол. Всички дейности бяха съгласувани с Басейнова дирекция „Дунавски район“ – град Плевен, Регионална дирекция по горите – град Русе, Община Разград, „Напоителни система“ ЕАД – клон Долен Дунав и Областна дирекция „Земеделие“ – Разград.

  Добитата дървесина е предадена на Община Разград и ще бъде разпределена за социални нужди.

 След извършеното почистване на коритото на река Бели Лом се очаква нейното течение да се ускори, което по естествен начин ще доведе до постепенно изчистване на натрупаните наноси и тиня.