дом Кубрат Местният парламент в Кубрат заседава в сряда

Местният парламент в Кубрат заседава в сряда

0
ДЯЛ

Общинският съвет в Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 28 юли /сряда/ от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Кубрат, при следния дневен ред:1. Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2020 година.2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на “МБАЛ – Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат.3. Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021г.4. Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране на плащания (окончателно плащане) по проект № BG06RDNP001-7.008-0017 „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“.5. Определяне на представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав “ЕООД, гр. Разград и определяне мандата му за гласуване по точките от дневния ред.6. Определяне на представител на община Кубрат в редовно годишно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД, гр. Разград, както и неговият мандат за гласуване.7. Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.8. Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.9. РАЗНИ.Заседанията на постоянните комисии към местния парламент ще се проведат в Заседателната зала на Община Кубрат на 26-ти и 27-ми юли 2021г. с начален час от 13.30 ч.