дом Новини 20 докладни на сесията на Общински съвет-Разград във вторник, 29 юни

20 докладни на сесията на Общински съвет-Разград във вторник, 29 юни

0
ДЯЛ

20 докладни записки има в дневния ред на юнската сесия на Общински съвет-Разград. Преди обсъждането им обаче ще бъде обявено решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник – Ивайло Димитров влиза в местния парламент на мястото на Надежда Анастасова от групата на БСП за България.

С първата докладна ще се определи временно изпълняващ длъжността кмет на село Дянково, това се налага поради смъртта на избрания през 2019 г. кмет Хюсеин Гафур Хаккъ. Предложението до полагане на клетва от новоизбран кмет е постът да се заема от Станчо Иванов Русев.

На сесията е предвидено обсъждане на изменения на две общински наредби.

С промяната на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Разград ще се създадат предпоставки за облекчаване на процедурата за премахване на излезли от употреба МПС от имоти общинска собственост. С другото изменение на нормативен документ – Наредба №14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград – се предлага таксите на децата от подготвителните групи в детските градини в селата да отпаднат, а за градините в областния град да бъдат намалени с 40%, предвижда се и регламентиране на възможността децата, които в края на месец май завършат четвърта група и получат Удостоверение за задължително предучилищно образование, с което са записани в първи клас, да ползват детската градина в периода 1.06.-14.09. срещу такса в размер на 65 лв. за първо дете в Разград и 55 лв. в селата, а за второ и следващо – съответно 55 и 45 лв. Това може да стане след заявено писмено желание от родителите до директора на съответната детска градина.

Сред докладните за обсъждане от местния парламент има предложения за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост; учредяване право на строеж; даване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот-публична общинска собственост и даване на предварително съгласие за учредяване на право на строеж; обсъждане на извършени корекции по бюджета на Община Разград през първото тримесечие на 2020 г.; приемане наактуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2020 г. и отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2020 г.; както и приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград (2021 – 2022 г.) и Годишен план  на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград за 2021 г. и на Програма за намаляване на риска от бедствия на община Разград за периода 2021 – 2025 година.

Сесията започва в 13,30 ч. на 29 юни в заседателната зала на 11 етаж на Община Разград, ще бъде излъчвана онлайн на интернет и фейсбук страницата на КИС-13 и на Община Разград.