дом Кубрат Пореден социален проект в община Кубрат – ще осигури патронажна грижа и...

Пореден социален проект в община Кубрат – ще осигури патронажна грижа и превенция на COVID-19 в социалните услуги

0
ДЯЛ

Община Кубрат сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0125 „Патронажна грижа + в община Кубрат”

На 18.05.2021 г. между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, от една страна, и Община Кубрат, от друга страна, бе подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0125 „Патронажна грижа + в община Кубрат”” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ .  

Проектът е на обща стойност 267 762,91 лв. и е за срок от 14 месеца. Разходите са по линия на Европейския социален фонд.
Основни дейности по проекта са:
1.      Патронажна грижа;
2.      Превенция на COVID 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
В хода на проекта се очаква 178 лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19, както и 46 лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 със запазена заетост, да получат подкрепа.

Предвидено е предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги в община Кубрат. Дейностите по доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги и предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще се изпълняват в рамките на 12 месеца от мобилен екип, който включва 18 домашни помощници.

Почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги имат няколко психологически цели по отношение на възрастните хора, лицата с увреждания и техните членове на семейства,а именно: пряка подкрепа за самостоятелен живот на възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства; психологическа и консултативна подкрепа на потребителите и техните членове на семействата; подкрепа на помагащите лица (роднини, близки и др.) за намаляване на натоварването и стреса в ежедневните грижи за лицата с увреждания; превенция на социалната изолация на възрастни хора и лица с увреждания и техните членове на семействата.

Психологическа подкрепа и консултиране ще бъде оказана и на персонала, ангажиран с предоставянето на услугите.
Целта на дейността „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ намира израз в предприемане на мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване на подкрепа на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с разпространението на коронавируса. Дейността е насочена към 120 потребителите на социални услуги, държавно делегирани дейности в община Кубрат, 43 заети лица към момента и 20 допълнително заети лица по проекта.