дом Новини Административния съд в Разград отмени две решения на общинския съвет в Разград,...

Административния съд в Разград отмени две решения на общинския съвет в Разград, след като кметът на общината Денчо Бояджиев

0
ДЯЛ

Административния съд в Разград отмени две решения на общинския съвет в Разград, след като кметът на общината Денчо Бояджиев оспори приетите от местните парламентаристи на последната за миналата година сесия изменения в Наредба №14 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разград. Жалбите на градоначалника се отнасят към разпоредбите на чл. 18в, ал. 1 и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Раздел V „Такси за административни услуги“ (от Наредба №14), приети с Решения №200 и №202 по Протокол №16/29.12.2020г. на Общински съвет Разград.

По предложение от групата общински съветници на ДПС, с Решение №200 Общински съвет Разград измени разпоредбата на чл.29, ал.1, т.2 от Раздел V „Такси за административни услуги“ от Наредба №14, като определи, че цената на таксата, която се заплаща за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – за обикновена и бърза услуга, придоби „нулева стойност“. Общинските съветници от Движението бяха категорични, че е дошло време да се кложи край на тази грешна политика, която се води на национално ниво вече четвърто десетилетие и се изплаща от нашите съграждани. За да бъда блекчени хората, чиито имена са променени против тяхната воля, по време на т.нар. “ Възродителен процес“.
Документът се предоставя не само на граждани от турски произход, чиито имена са принудително променени, а на всички лица, чиито имена са променени по административен или съдебен ред, при сключване на брак и др. Преди изменението за тази услуга се е дължала такса в размер на 4,00 лева, когато тя е със срок на изпълнение до 7 дни и 8,00 лв., когато тя се изпълнява веднага.

С друго свое Решение №202 Общински съвет Разград е изменил разпоредбата на чл. 18в, ал. 1 от Наредба №14. С него е предложена промяна в текста на разпоредбата, според която се освобождават от заплащане на такса за битови отпадъци (ТБО) законно регистрираните вероизповедания в страната – за молитвени домове, храмове и манастири, заедно с поземлените имоти, върху които са построени и в които се извършва богослужебна дейност, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност. След обсъждане на всички постъпили предложения с процесното Решение № 202 е прието изменение на разпоредбата на чл.18в, ал.1 от Наредба № 14, според което „Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци:

  1. Законно регистрираните вероизповедания в страната – за молитвени домове, храмовете и манастирите, заедно с поземлените имоти, върху които са построени и в които се извършва богослужебна дейност, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност;
  2. Читалищата – за имоти или обособени обекти в тях, използвани за читалищна дейност;
  3. Български червен кръст;
  4. Общинските и държавните училища – за сградите, използвани за учебен процес и научна дейност;
  5. Правоприемниците на неизползвани имоти на закрити учебни заведения; 6.Детските градини и детските ясли „
  6. Детските градини и детските ясли

Горепосочените решения са отменени от Административния съд в Разград, като съдебният акт не е окончателен и може да се оспори пред Върховния административен съд.