дом Кубрат Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Доставка...

Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891“

0
ДЯЛ

Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891“, гр. Кубрат, Община Кубрат“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0008-C01/2019 г. от 16.10.2019 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет – Кубрат: подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на инвестиционния проект е 35 225,00 лв. без ДДС, от които 31 702,50 лв. европейско и 3 522,50 лв. национално съфинансиране. Главната цел на проекта е повишаване качеството на услугите в областта на културата чрез модернизиране на зрителната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891“, гр. Кубрат, чрез доставка и монтаж на 350 бр. нови ергономични тапицирани столове с негорима дамаска, отговарящи на европейските норми за безопасна употреба. Целта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”. За текущата поддръжка на модернизираната зала за периода след приключване на проекта – до 2023 г. ще бъдат осигурени средства от общата допълваща субсидия за дейността на читалището и от местни приходи на Община Кубрат.