дом Новини Общинските съветници от три постоянни комисии одобриха докладна за фотоволтаична централа на...

  Общинските съветници от три постоянни комисии одобриха докладна за фотоволтаична централа на „Биовет“, предложението ще се гласува на сесия на 17 февруари

  0
  ДЯЛ

  Общинските съветници от три постоянни комисии одобриха докладна, касаеща изграждането на фотоволтаична централа от „Биовет“АД-Пещера. В сряда, 17 февруари, на извънредна сесия на Общински съвет-Разград е окончателното гласуване на предложението за даване на предварително съгласие Община Разград да проведе процедура, регламентирана в Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, насочена към учредяване на право на строеж, без търг или конкурс, върху поземлен имот с идентификатор 61710.447.47 по кадастралната карта на град Разград –публична общинска собственост, с площ 457633 кв.м в полза на „Биовет“ АД, гр. Пещера.

  Докладната на съвместното заседание на комисиите по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и по управление на общинската собственост и стопанство бе представена от Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев. Заместник-кметът Мирослав Грънчаров пък представи пред съветниците местоположението на имота, който е общинска собственост, намира се в посока пътя за Търговище, над тренировъчната база на „Лудогорец“, в момента не се използва за задоволяване на частни или обществени нужди, а при учредяване възмездно право на строеж върху него Община Разград ще генерира приходи.

  На заседанието присъства и управителят на „Биовет“ Теменуга Газдова, която в отговор на въпроси от съветниците даде разяснения във връзка с предстоящата инвестиция. По думите й заедно със завода за ваксини и новия ферментационен завод, чиито мощности ще се разширяват, инвестицията ще достигне размер от 400 милиона лева. Тя обясни, че цялата площ от 450 дка ще бъде със слънчеви панели, които ще осигуряват 40 мегавата енергия за „Биовет“, чието потребление към момента е 140 мегавата.

  По време на реализирането на инвестициите в двете нови производствени мощности, както и във фотоволтаичната електроцентрала ще бъде реализиран съществен ръст в приходите за местната икономика – става ясно от докладната. Това ще засегне основно сектора на услугите и търговията. По предварителни данни, строителните дейности ще продължат около 5 години като в пиковите моменти на строителните обекти ще работят около 1000 души едновременно – строителни работници и машинни инженери, което ще генерира допълнителни средства в икономиката на Община Разград. В инвестиционния процес ще бъдат включени много строителни и монтажни фирми, както и доставчици, голяма част от които ще бъдат фирми от общината.

  С реализирането на тази инвестиция Община Разград има потенциала да се превърне в разпознаваем лидер на зелената икономика, на чиято територия енергийно интензивните предприятия си партнират с общинската администрация при реализацията на енергийния преход към нисковъглеродни технологии – се обяснява в мотивационната част на докладната.

  По време на дискусията съветниците от различните политически групи се обединиха около идеята, че подобна инвестиция ще има благоприятни последици за Община Разград като подпомогне общинския бюджет, освен това е съобразена с европейските директиви за използване на енергия от възобновяеми източници и с документи, приети от Общинския съвет Дългосрочна програмаза насърчаване използването на енергия отвъзобновяеми източниции биогорива в община Разград2020-2030 г. и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Разград 2020-2022 г.

  Решението за предварително съгласие се издава във връзка с процедура за издаване на сертификат клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, според докладната записка ще важи до една година и се счита за оттеглено, ако в този период на „Биовет“ не бъде издаден сертификата за инвестиции.

  „За“ докладната гласуваха 9 съветници от комисията по околна среда, 7 по общинска собственост и 6 от комисията по законност, нямаше против и въздържали се.