дом Новини От Общинския съвет на ДПС в Разград декларират категоричната си позиция по...

  От Общинския съвет на ДПС в Разград декларират категоричната си позиция по повод подадените от градоначалника

  0
  ДЯЛ

  От Общинския съвет на ДПС в Разград декларират категоричната си позиция по повод подадените от градоначалника на Разград Денчо Бояджиев жалби в Административния съд срещу две от решенията на местния парламент, взети на редовно заседание в края на миналата година, с претенции за обявяване на нищожността им под предлог проверка на законосъобразността.

  На декемврийската сесия общинарите гласуваха докладна записка за изменение на Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
  Разград, чрез която дадоха съгласие да отпадне таксата за издаване на удостоверение за идентичност на имената, по предложение на съветниците от ДПС.

  Документът, внесен от Групата общински съветници на „Движението за права и свободи“ цели постигане на справедливост при заплащането, тъй като основно тези такси са събирани през годините от граждани за предоставяне на услуга, която заявяват принудително, заради насилствената смяна на имената им, против тяхната воля по време на т. нар. Възродителен процес. Съответно това обстоятелство довежда до възникване на
  потребност от представянето на това удостоверение при всяко кандидатстване за работа /когато се разминават имената в диплома, сертификати, нотариални актове за собственост, личната карта и др./, при всяко некоректно записване на имената им и при редица други случаи. От друга страна е непренебрежим и фактът, че административната услуга може да се ползва от всички лица, имената на които поради грешка или невежество са били записани различно. Често в практиката се срещат случаи на неточности дължащи се примерно на неотразяване на смяна на имената след сключване на граждански брак, недобро разчитане на стари архивни записи, нехайство на администрацията при въвеждане на данни и други подобни, при които се налага издаването на удостоверение за идентичност на имената и той задължително е изискуем за установяване на съответствие.

  С оглед това от Общински съвет на ДПС заклеймяват действията на кмета на общината Денчо Бояджиев с подмолни намерения за отмяната на приетите от общинските съветници актове, вторият от които се отнася за решение свързано с освобождаването на различни институции от такса смет.

  Публикуваме пълния текст на Декларацията от името на Общинския съвет на ДПС в Разград:

                    Д Е К Л А Р А Ц И Я


             Уважаеми жители на община Разград, с Докладна записка от Групата общински съветници на ДПС Разград внесохме проект за изменение на Наредба 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград, с което таксата за заплащане на услугата за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена да бъде  с „нулева стойност“ т.е. безплатна. С Решение №200 по Протокол №16 от проведеното на 29.12.2020г. заседание на Общински съвет Разград се прие така направеното предложението от ОбС на ДПС-Разград.

  Основните ни мотиви бяха и са, че е неприемливо да се заплаща такса за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена, поради факта, че значителна част от издадените удостоверения са за идентичност на българските и турските имена на нашите съграждани, които са насилствено сменени през 1984-1985г против волята им.

  За да внесем яснота по нашата Докладна записка ще започнем с кратка история от близкото минало в Република България:

  Мащабната кампания на асимилационната политика с тоталитарното си управление започва т.нар. ЦК на БКП – Централния комитет на Българска комунистическа партия.

  Натискът за преименуване на българските граждани от турски произход започва от началото на 80-те години, когато то става изискване за назначаване на определени длъжности или извършване на административни услуги.

  С така наречената асимилационна политика от страна на Държавата се отменят основните лични човешки права като правото на самоопределение, насилствената смяна на имената, които включват забрани, ограничения и др. Кампанията за масовото преименуване протича паралелно с масова смяна на личните документи в цялата страна във връзка с въвеждането на единен граждански номер. През този период от време на тази унизителна за РБългария кампания, са сменени принудително имената на над 850 000 български граждани от турски произход.   

  Повода за настоящата ни декларация е следната: На 18.01.2021г г-н Денчо Бояджиев – кмет на община Разград е депозирал жалба в Административен съд – Разград за отмяна на приетото решение на ОбС-Разград за издаване на удостоверение за идентичност на имената с  „нулева ставка „.  

  Съгласно чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси. Овластяването на Общинския съвет с това право е в съответствие с неговата същност като орган на местното самоуправление – избран пряко от населението, осъществяващ политиката за изграждане и развитие на общината, с оглед осъществяването на дейностите по чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), както и на други дейности, определени със закон. В тази връзка Общинският съвет е компетентен да определя политиката на общината по самостоятелното осъществяване на всички въпроси от местно значение, които законодателят е предоставил в компетентност на общините, в т.ч. и местните финанси. Проектът на наредбата не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България. Съобразен е с европейското законодателство – Регламент (ЕО) №1082/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

  В допълнение, удостоверението за идентичност на лице с различни имена е основен акт, с който се удостоверява идентичността на дадено лице, поради което е налице и необходимостта от защита на обществения интерес и постигане на справедливост, както и равнопоставеност на гражданите при предлагане на всички административни услуги на гражданите независимо от техните имена.

  Предвид факта, че смяната на имената е насилствено приложена, против тяхната воля и това обстоятелство довежда до възникване на потребност от представянето на това удостоверение при всяко кандидатстване за работа /когато се разминават имената в диплома, сертификати, нотариални актове за собственост, личната карта и др./, при всяко некоректно записване на имената им и при редица други случаи, всички български граждани, чиито имена са сменени насилствено са принудени да заплатят такса за услуга, за която те не носят никаква вина.

  Местното управление и самоуправление е важен механизъм за нормалното функциониране на държавата, гаранция за спазване на установените в Конституцията принципи и най-вече за властта, която гражданите – чрез местното самоуправление, упражняват. Това е израз на демократичните принципи, върху които се изгражда едно общество, и на сигурността за бъдещия му просперитет.

  Кметът е орган на изпълнителната власт в общината и се избира пряко от населението на Общината, като независимо от коя политическа партия е издигнат, той е кмет на всички жители на територията на Общината, но не и представител на политическа партия,   като в качеството си на длъжностно лице той следва да носи отговорността, която са му делегирали гражданите – неговите избиратели, както и да участва в разрешаването на множество въпроси и проблеми от живота на разградските жители, започващи от тяхното раждане, до края на земния им път.

  Водени от гореизложеното осъждаме действията на г-н Денчо Бояджиев в качеството си на Кмет на община Разград, с които действия безпардонно погази положената от него клетва и по безпрецедентен начин постави личния си и партиен интерес над интересите на жителите на Общината, депозирайки жалба за отмяна на Решение №200 по Протокол №16 от проведеното на 29.12.2020г. заседание на Общински съвет Разград за „нулева такса“ за извършване на услугата за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена на наши съграждани, при които промяната е била не по собствено желание, а насилствено приложена. За нас е изключително тревожно, че тясно партийната повеля на БСП  надделява при вземане на решения на длъжностно лице – КМЕТ на ОБЩИНА.

    Също така Кмета на община Разград e депозирал и друга жалба срещу Решение №202 по Протокол №16 от проведено на 29.12.2019г. заседание на Общински съвет Разград, с което се иска отмяна на Решението да бъдат освободени от такса битови отпадъци определени сфери.

  Законът за местните данъци и такси, предвижда възможността на съответния Общински съвет да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси. Като се е съобразил с това и като е взел предвид възможностите и значението им в социалната (здравеопазване) и духовна (образование, култура, вероизповедание) сфери, със специален текст, в наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград, Общинският съвет Разград с Решение №202 е освободил от заплащане на такса за битови отпадъци собствениците (ползвателите) на сградите на общински и държавни училища, читалища, БЧК, детски градини и ясли, както и законно регистрираните вероизповедания в страната – молитвени домове, храмове и манастири, заедно с поземлените имоти, върху които са построени и в които се извършва богослужебна дейност, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност. Културните и образователни институции, изпълняващи дейности в сферата на културата и образованието и в голямата си част това са второстепенни разпоредители с бюджетни средства, които работят въз основа на държавни стандарти. По своята същност държавните стандарти не предвиждат част за заплащане на такса битови отпадъци. Като освобождаването от такса битови отпадъци ще позволи средствата да се изразходват за други дейности, разходи и ремонти и ще подпомогне горепосочените категории лица в община Разград, които оперират с оскъдни ресурси. Господин Кмет, призоваваме Ви да бъдем в подкрепа на горепосочените категории лица, но не и в ущърб, за да „диша“ свободно социалната и културната сфера на територията на община Разград.

  С настоящата декларация заявяваме най-отговорно, че ще продължаваме да се ръководим винаги и единствено в интерес на нашите съграждани и в интерес на развитието и просперитета на община Разград. С оглед гореизложеното вярваме, че висотата на правото и справедливия съдебен процес ще бъде в полза на всички български граждани на територията на община Разград.

  26-01-2021                                         Общински Съвет на ДПС – Разград