дом Новини Въвеждат райониране при приема в първи клас

  Въвеждат райониране при приема в първи клас

  0
  ДЯЛ

  Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев представи днес Системата за прием на деца в първи клас за учебната 2021/22 г. Детайли по прилагането й обясниха пред местните медии и ресорният заместник-кмет Руска Вътева и главен експерт в отдел „Образование и  спорт” Виктория Георгиева. Системата е съобразена с актуалната нормативна база, част от която е в сила от 2016 г., но не е била приложена на територията на Община Разград досега. С новата система се въвежда райониране на приема на първокласници съобразно постоянния/настоящия адрес на семействата им.

  Справка с данни от ГРАОН е установила, че децата, които ще постъпят в първи клас през новата учебна година в Разград са 273 – 243 живеят в град Разград, а 30 – в близки населени места, в които няма учебно заведение. При средна пълняемост от 20 ученика следва да се разкрият 14 паралелки.

  Системата е съобразена както с броя на децата и местоживеенето им, така и с Наредба №24 за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие, при спазване на прилежащите райони на обхват за общинските училища в град Разград. Според нея всеки ученик трябва да има по 2 кв.м. в класната си стая за учебния процес и по 10 кв.м. за отдих. Наредбата приема, че съобразно тези критерии класната стая на 22 ученика от начален етап трябва да е с площ 54 кв.м., а за прогимназиален етап за 26 ученика – 52 кв.м. Констатирано е, че в ОУ”Васил Левски” три от класните стаи не отговарят на тези изисквания, като са по-малки, а в ОУ”Н.Й.Вапцаров” неотговарящи на изискванията са 4 стаи. В останалите основни училища класните стаи са около и над 50 кв.м.

  При съобразяване с тези данни и законови изисквания Община Разград предлага през учебната 2021/22 г. да бъдат разкрити 16 паралелки за първи клас: 3 – в ОУ”Васил Левски”, 4 – в ОУ”Н.Икономов”, 2 – в ОУ”Н.Й.Вапцаров”, 3 – в ОУ”Ив.С.Тургенев”, 2 – в ОУ”Отец Паисий”, 2 – в СУ”Христо Ботев”. Изготвени са и карти с прилежащите райони на общинските училища, с описани всички улици, както и населените места, в които няма училища. Тези карти, заедно с аргументите за въвеждането на Системата за прием в първи клас за учебната 2021/22 г. и Графикът за организация на приема на ученици в първи клас, утре ще бъдат представени на представители на ръководствата на шестте училища, а до края на седмицата ще бъдат публикувани и на интернет страницата на Община Разград.

  Най-скорошната дата в този график е 30 март, докогато със заповед на директора трябва да бъде утвърден училищният план-прием след проведено заседание на Обществения съвет и да бъде публикуван в сайта на училището или на видно място в учебното заведение. Първият срок, който родителите и настойниците на бъдещите първокласници, трябва да спазят е 31 май, докогато трябва да се подадат документи за записване на децата в съответното училище. Първото класиране трябва да бъде обявено на 4 юни, а след това обявени и попълнени свободните места. При класирането водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, като това се доказва с удостоверение за адресна регистрация, училищата могат да въведат и допълнителни критерии.

  Сред аргументите за въвеждане на новата система и възможността по този начин да се преодолее дисбалансът между малките училища в по-малките населени места и по-големите в общинския център, той се получава, когато голяма част от децата по-малките населени места се записват в училищата в града, а малките училища остават пред финансов колапс. Така ще балансираме и в училищата в по-малките населени места и в по-големите ще има нормален брой деца, които ще се обучават в и в добра и съобразена с нормативните изисквания среда – обобщи кметът Денчо Бояджиев.