дом Новини Отпадна таксата за издаване на удостоверение за идентичност на имената в Разград,...

  Отпадна таксата за издаване на удостоверение за идентичност на имената в Разград, ДПС предложи услугата да се предоставя безплатно

  0
  ДЯЛ

  Решение за отпадане на таксата за издаване на удостоверение за идентичност на имената бе взето на последната за миналата година сесия на Общински съвет Разград. Местните парламентаристи разгледаха и одобриха Докладната записка за изменение на Наредба №14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград. внесена от Групата общински съветници на ДПС. Основната идея, която е залегнала в самата докладна е постигането на справедливост, като от облекчението могат да се възползват не само тези хора, чиито имена бяха променени против тяхната воля, но и гражданите, чиито имена са погрешно изписвани в различни документи, лицата, които например при сключване на брак или в случай на развод са променяли своите имена както и при редица други случаи, в които се налага издаването на удостоверение за идентичност на имената, уточни ръководителят на групата общински съветници на ДПС д-р Левент Апти:
  „Контингента, който се обхваща може да бъде различен, но една голяма част от хората, които се нуждаят от този документ са именно нашите съграждани, които са засегнати преди 35 години от така наречения“ Възродителен процес“ и са променили насилствено имената си. Оттам нататък тази грешна политика, която е водена на национално ниво вече четвърто десетилетие се изплаща от нашите съграждани и за да има една справедливост, ние като съветници решихме да внесем настоящата Докладна записка, с която да отменим тази такса. И до последно ние ще бъдем на позицията, че този документ трябва да се издава от Община Разград не като отговорно лице за събитията, а чисто от морална гледна точка , съвсем безвъзмездно и по този начин до известна степен ще сме допринесли за възтържествуването на справедливостта и по никакъв начин няма да сме съгласни и стотинка допълнително да се заплаща от нашите съграждани, защото от една страна това няма да е нито логично, нито справедливо, а още повече ще бъде продължение на акта на подигравка, която продължава вече десетилетия.“
  В мотивите на документа съветниците от ДПС подчертават, че с оглед постигане на справедливост, предвид и възможността за ползване на административната услуга от всички граждани, следва размера на таксата за услугата за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена (която до момента бе на стойност 4 лв. – със срок на изпълнение до 7 дни и 8 лв. – за издаване веднага) да претърпи промяна, като придобие нулева стойност, т.е. да не се заплаща, каквато е практиката и в други общини в областта, а и в някои общини в страната.
  „Не става въпрос дали нашите съграждани са затруднени да заплатят 4 или 8 лева! Става въпрос за моралната, а не за финансовата страна и икономически приходи!“, бе категоричен д-р Апти в отговор на направено предложение от БСП за цена на услугата от 1 лев и последвалия от общинския съветник Елка Неделчева коментар, че „тези суми може би затрудняват някои съграждани, но в същото време трябва да се събира някаква такса за предоставянето на услугата“. Така направеното предложение на БСП не бе одобрено.След проведено гласуване докладната записка за изменение в Наредба №14 на Общински съвет-Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, внесена от групата общински съветници на ДПС, отнасяща се до отпадане на таксата за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена, бе приета с 23 гласа „За“, без против и шестима въздържали се от БСП.
  С друга докладна, свързана с Наредба №14, бе взето решение свързано с възможността да се освобождават различни институции от такса смет. Така остава в сила каузата, според която читалищата, детските градини, детските ясли, училища са освободени от тази такса.
  Съветниците дадоха съгласие Община Разград да кандидатства за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ „Топъл обяд по време на пандемия от COVID-19” по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагате 2014-2020”, както и за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” за 144 потребители. По време на обсъждане стана ясно, че още преди докладната да бъде одобрена, вече има избран външен изпълнител, който ще предоставя социалната услугата.Сред неприетите докладни бе тази за одобряване на план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград и определяне на такса за битови отпадъци за 2021 г.

  Припомняме, че кметове и жители на населените места в общината се обявиха срещу увеличаването и събраха протестна подписка в израз на своето недоволство от планираното повишаване на такса смет за 2021 в община Разград, което касае всички населени места, но има и села с двойно увеличение на таксата за битови отпадъци.
  Аргументите на местната управа за увеличаване на такса смет бяха свързани с факта, че нараства големият дисбаланс между недостатъчните приходи от такса битови отпадъци и увеличаващите се разходи за дейност „Чистота“. Таксата не е променяна от декември 2014 г., в който период 3 пъти е увеличен размерът на отчисленията, които всяка община внася в Регионалната инспекция по опазване на околната среда. В същото време има и разлики между събираемостта в общинския център и останалите населени места, поради което се налага дофинансиране на сметосъбирането по селата – в Разград към момента събираемостта е 81%, а в Ясеновец например – 39%. Предложението бе в Разград такса смет от 3,3 промила да стане 4 промила, а в останалите населени места – да е между 5,50 и 25 промила. По време на дискусията постъпи предложение от БСП за друг вариант на размера на такса смет – по 10 промила за всички села и 3,9 промила за общинския център.

  „От една страна говорим за финанси, а от друга страна не говорим по никакъв начин за повишаване на качеството на сметосъбирането и сметоизвозването. Проблеми, които от години насам съществуват по населените места в Община Разград, където не се актуализират според потребностите на жителите – нито брой контейнери, нито честота на извозването и т.н.. Още в началото на годината ние казахме, че жителите на Община Разград ще бъдат изправени пред сериозно изпитание. Дори бяхме предложили с докладна записка определени категории, определени групи физически лица, дори юридически лица да бъдат освободени от таксите и т.н. А сега имайки предвид пандемията от Ковид 19, която все още продължава и не се знае до кога ще продължи, това нещо още повече така хвърля в неясна светлина нашите съграждани – как ще се излезе от тази криза и как ще се понесе поредното това предложение от страна на общинска администрация за тази актуализация на финансите, без по никакъв начин да се засяга съществено качеството на тази услуга.
  Затова в този вид, няма как да я приемем и да се съгласим с докладната записка. Когато има такива сериозни теми трябва много по-отдалеч да се разглеждат тези неща и всеки един етап да бъде добре обмислен и анализиран. Говорим за контейнери, сметосъбиране, сметоизвозване, с разстояние, с всички тези разходи, до депониране, до обезвреждане на битовите отпадъци и т.н., за цялата тази верига от действия. Поради тези причини, нашата група съветници имат много въпросителни относно самото сформиране на тези промили“ , коментираха от ДПС неподкрепата си за нарастването на местния налог, тъй като е неоправдан и несъобразен с условията на настоящата пандемия и икономическа обстановка, при положение, че качеството на услугата не се променя. Непренебрежими са и фактите, че в някои населени места контейнерите са недостатъчни и има такива, които вече са се амортизирали през годините, но не биват подменяни.
  С 6 гласа „За“, 17 – „Против и 7 – „Въздържал се” не бе постигнато необходимото мнозинство и таксата за битови отпадъци в община Разград остана без промяна.

  Местните парламентаристи не одобриха и докладните: за ценоразписа за продажба на дървесина от ОП”Разградлес”; за извършените корекции на бюджета през третото тримесечие на 2020 г., не се съгласиха и да бъде разделен поземлен имот с площ 457 633 дка във връзка с подготовка за включване на Община Разград в т.нар. „Зелена сделка“; както и с продажбата на общински терен от 358 кв.м. в Западна промишлена зона.