дом Новини В област Разград мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в...

  В област Разград мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените

  0
  ДЯЛ

  Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 73.4% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет, при средно 78.9% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 3.9 процентни пункта.

  По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 20-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 90.8%, а най-нисък в област Видин – 44.8%.
  През 2020 г. 62.0% от населението в област Разград на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 69.2% за страната. В сравнение с 2019 г. този показател за област Разград намалява с 6.1 процентни пункта.

  По области най-висок е относителният дял на лицата, използващи регулярно удобствата на глобалната мрежа в област София (столица) – 83.9%, а най-нисък в област Видин – 41.8%.

  В област Разград мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 65.5 и 59.3%.
  Докато 73.2% от лицата с висше образование в област Разград използват редовно глобалната мрежа, то 54.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

  През последните 12 месеца 11.1% от лицата в област Разград са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт, при средно 26.9% за страната. По този показател област Разград заема 23-то място сред областите в страната.