дом Новини ЕК дава България на съд заради мръсния въздух и липсата на подходящи...

  ЕК дава България на съд заради мръсния въздух и липсата на подходящи мерки

  0
  ДЯЛ

  Европейската комисия съобщи, че е решила да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, защото нашата страна не е осигурила цялостно изпълнение на решението на Европейския съд от 5 април 2017 година, въпреки че съдът е разпоредил българското правителство да разреши въпроса.

  Със съдебното решение тогава бе установено, че България не е изпълнила задълженията си по европейското законодателство за качеството на атмосферния въздух (Директива 2008 / 50 / ЕО). По-конкретно, че в България систематично и непрекъснато не са били спазвани граничните стойности за прахови частици (ПЧ10) и не са били приети подходящи мерки, за да се поддържа възможно най-кратък период на превишаване.

  Искът може да доведе до налагането на финансови санкции както за времето, изминало след първото съдебно решение, така и за времето, необходимо след второто решение до до осигуряването на цялостно изпълнение на изискванията.

  За да изпълни решението, от българската страна се очакваше да приеме и приложи мерки. Представените от нашата страна данни за 2015-2019 г. потвърждават, че установеното от съда постоянно неспазване продължава.

  Повече от три години след решението България все още не е осигурила спазване на определените по европейските правила пределно допустими стойности във всички зони за следене на качеството на въздуха. Постигнатите досега резултати са незадоволителни, тъй като България все още не е започнала действително да прилага мерки по места, с които да се осигури спазването на пределно допустимите стойности. България е съобщила, че повечето мерки се подготвят или предстои да влязат в сила през 2024 година, се отбелязва в съобщението.

  В България се наблюдават някои от най-големите превишения в ЕС на годишните и на дневните пределно допустими стойности за ПЧ10, с произтичащите от това опасности за здравето. Превишаванията на дневните пределно допустими стойности са особено високи, като през 90 дни в годината надвишават дневните граници, т.е. над 2,5 пъти повече от разрешеното съгласно директивата.

  Европейската зелена сделка, целяща да насочи ЕС към амбиция за нулево замърсяване, поставя акцент върху намаляването на замърсяването на въздуха, което е сред ключовите фактори, влияещи върху човешкото здраве. Пълното прилагане на стандартите за качество на въздуха, залегнали в законодателството на ЕС, е от ключово значение за ефективната защита на човешкото здраве и опазването на природната среда, допълват от ЕК.