дом Новини Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено...

  Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

  0
  ДЯЛ

  Критерии за отпускане на месечната целева помощ:
  • Детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
  • Детето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  • Двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;
  • Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от определения доходен критерий;
  • Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
  • Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете не получават обезщетение за бременност и раждане;
  • Средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения е по-нисък или равен на 150% от минималната работна заплата (915 лв. )

  Размер на помощта:
  Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение, както следва:

  1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок над 10 работни дни от месеца:
  • за семейства с едно дете размерът на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата (610 лв. за 2020 г.)
  • за семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата (915 лв. за 2020 г.).
  1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок от 6 до 10 работни дни от месеца:
  • за семейства с едно дете размерът на помощта е 305 лв. за 2020 г.
  • за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 457,50 лв. за 2020 г.
  1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок до 5 работни дни от месеца:
  • за семейства с едно дете размерът на помощта е 152,50 лв. за 2020 г.
  • за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 228,75 лв. за 2020 г.

  Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броят на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които работещият родител ползва неплатен отпуск.

  Как се кандидатства за отпускане на помощта:
  Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, към което се прилагат и необходимите документи:

  1. Документи за брутните доходи на родителите за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка от:
  • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
  • извършване на услуги с личен труд;
  • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
  • стипендии;
  • други доходи.
   В служебните бележки за доходите, които родителите трябва да вземат от работодател, трябва да е вписан размерът на последното брутно възнаграждение.
  1. Служебна бележка от работодател, че работникът/служителят е в неплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работа от вкъщи, не получава компенсации за ползване на неплатен отпуск по реда на ПМС № 325/26.11.2020 г., не може да ползва платен годишен отпуск и не получава парично обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане;
  2. Служебна бележка, удостоверяваща че детето не посещава училище/детска ясла / детска градина/предучилищна група поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка (в случаите, когато тази информация не се предоставя по служебен ред);
  3. При необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ могат да изискват и други документи.

  Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ, както и примерен образец на служебна бележка от работодател, са публикувани на електронната страница на АСП, раздел «Коронавирус COVID-19» – «Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условията на извънредно положение» – електронна услуга № 26.

  Къде и как се подава заявлението-декларация:
  Заявлението-декларация с приложените към него документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес:

  • лично, като се прилага лична карта (за справка);
  • чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал;
  • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ: http://www.egov.bg/
  • на извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg.

  Месечната целева помощ се изплаща в срок до края на месеца следващ месеца, за който е отпусната.

  Ако въведената в училището/детското заведение мярка обхваща период от два и повече месеца, семействата, на които е отпусната помощта следва да представят в дирекция „Социално подпомагане“ удостоверения за доходи всеки месец.