дом Новини Местният парламент в Кубрат в подкрепа на болно дете

  Местният парламент в Кубрат в подкрепа на болно дете

  0
  ДЯЛ

  Днес общинският съвет в Кубрат проведе редовно заседание, на което бяха разисквани и гласувани общо 10 докладни записки – съобщават от общинската информационна служба в Кубрат. Първата приета точка от дневния ред бе свързана с финансирането на временен недостиг на средства с временен безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди средства. Общинските съветници упълномощиха кметът Алкин Неби да подпише записи на заповед без протест и без разноски по обезпечаване на авансово плащане в размер на 20% от стойността на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Кубрат и Министерството на труда и социалната политика с проект за предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в общината по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

  Местният парламент упълномощи кметът да подпише записи на заповед без разноски в полза на Държавен фонд (ДФ) „Земеделие” за осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект за доставка и монтаж на столове в зрителната зала на кубратското читалище „Свети Свети Кирил и Методий, чиито проект се осъществява по мярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Общинският съвет упълномощи кубратският градоначалник да подпише записи на заповед без протест и без разноски към разплащателната агенция в полза на ДФ „Земеделие” относно осигуряването на авансово плащане в размер на 100% от стойността на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект за обзавеждане на спални помещения и занимални в детски градини и бази към тях на територията на общината.

  Кметът Неби бе упълномощен да подпише и записи на заповед в полза на ДФ „Земеделие” за осигуряване на авансово плащане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето” с процедура на МИГ Завет – Кубрат и мярка 19.2 – 05 – „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”. По време на заседанието съветниците одобриха и кандидатстване с проектно предложение ,,Обществена трапезария – Кубрат“ пред Фонд ”Социална закрила” и разкриване на социална услуга “Обществена трапезария“ като местна дейност, считано от 4 януари 2021 г. с капацитет от 150 лица.

  Още в началото на заседанието бе известено, че общинският съветник Миглена Андонова вече няма да изпълнява функцията си на общински съветник, а досегашните й функции ще бъдат поети от нов общински съветник. С решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Кубрат е взето решение следващия в листата от общински съветници на ПП „Земеделски Народен Съюз“ да заеме овакантената длъжност. Днес стана ясно, че новият съветник от ЗНС ще е Али Закифов, под № 7 от списък Б на Решение № 128 от 28.10.2019 г. на ОИК – Кубрат. В края на сесията общинските съветници подкрепиха болно дете, което има нужда от лечение.