дом Новини Община Кубрат сключи договор за реконструкция на лесопарк в Кубрат

  Община Кубрат сключи договор за реконструкция на лесопарк в Кубрат

  0
  ДЯЛ

  Днес Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект за реконструкция на екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в лесопарк в гр. Кубрат. Това съобщават от информационната служба на Общината. Проектът е финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 – „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 от Програмата за развитие на селските райони по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240 – MИГ Завет – Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

  Общата стойност на инвестиционния проект е 86 701 лева, от които 78 031 лв. европейско и 8 670 лв. национално съфинансиране. Главната цел на проекта е реконструкция на зона за отдих по протежението на традиционно съществуваща екопътека, със създаване на места за отдих с туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове и осигуряване на достъпна среда за хора със здравословни проблеми. Целта е директно свързана със Специфична цел 1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.

  Основните дейности, които ще се изпълнят по проекта са: – полагане на нова асфалтова настилка; – оформяне на кът за отдих около съществуваща чешма с изграждане на малък заслон и монтиране на обзавеждане с подходяща лесопаркова мебел – беседки, барбекюта, пейки с маси, детски и спортен кът; – монтиране на лесопаркова мебел – пейки, маси, съдове за смет и станции за сметосъбиране на подходящо оформени кътове, равномерно разположени от двете страни на екопътеката; – оформяне на терена в новосъздадените кътове за отдих, спорт и комуникации за осигуряване на безпрепятствен достъп за майки с детски колички и за хора на инвалидни колички; – монтиране на съоръжения за спорт (висилка, успоредка, уред за раздвижване на ръце и крака и др.) на оформените кътове за спорт, включително и за хора с двигателни затруднения.

  С изпълнението на предвидените в проекта дейности ще се реализират стратегически цели на Община Кубрат за създаване на устойчиво благоприятна, здравословна жизнена среда. Ще се изпълнят екомерки за установяване на трайно природно равновесие в микросредата на територията, ще се осъществи възпитателно въздействие за ангажирано, отговорно и природосъобразно възпитание на младото население с привличането му в участие по дейности за опазване на територията.Продължителността за изпълнение на инвестиционния проект е 32 месеца.