дом Новини Спад в броя на осиновените деца в областта

  Спад в броя на осиновените деца в областта

  0
  ДЯЛ

  Осиновяването е мярка за закрила, чрез която се осигурява постоянна грижа за децата в семейна среда с всички произтичащи от това права и задължения, като между роднини по произход.
  Лице с обичайно местопребиваване в Република България, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава писмено заявление по образец, за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващите при условията на пълно осиновяване до Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по постоянния си адрес. В Дирекцията всеки кандидат-осиновител получава информация и консултация, относно осиновителната процедура.
  Към заявлението се прилагат документите изброени в чл. 25 от Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване, в т.ч. документи за доходи и имотно състояние (декларация, удостоверение и др.). В срок до 3 (три) месеца от подаване на заявлението, определения служител за работа със семейството от отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) към съответната Дирекция „Социално подпомагане“ извършва социално проучване, относно годността на лицата да осиновят дете. Проучването включва провеждане на срещи между социалния работник и кандидат-осиновителите, посещение в дома им, срещи с близките, с които живеят, както и срещи с лицата дали препоръка за тях. Оценката включва и се основава не само на информацията, съдържаща се в приложените документи, а се базира и на събраната в хода на проучването допълнителна информация за личния и социален живот на кандидатите, техните морални качества и други характеристики, имащи значение за интересите на детето.
  По време на проучванито се прави обучение на кандидат-осиновителите по утвърдена програма. Кандидатите за осиновители се насочват от ДСП към подходяща социална услуга за деца и семейства, за да преминат обучителен курс, въз основа на който се изготвя доклад. Докладът се предоставя на ДСП, която работи с кандидат-осиновителите. Социалният работник от ДСП изготвя социален доклад за резултатите от извършеното проуване и оценка на кандидат-осиновителите.
  Въз основа на направеното проучване, обучение и оценка, социалният работник изготвя мотивирано предложение до директора на ДСП за издаване или отказ за издаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване.
  Директорът на ДСП издава разрешение или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване. В разрешението задължително се посочват и другите Регионални дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри желаят да бъдат вписани кандидат-осиновителите.
  Регонална дирекция за социално подпомагане прави запис на данните на осиновяващия в Националния регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване на електронен носител. Уведомяват се и останалите РДСП, посочени в разрешението за вписване, съобразно изразеното желание на кандидат-осиновителите.
  Осиновяващият получава партиден номер, под който се извършват последващите отбелязвания. Партидният номер се формира от поредния номер на вписване на осиновяващия в Националния регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване на електронен носител и идентификатор на регионалната дирекция, където е извършено вписването.
  Определяне на подходящи осиновяващи за дете, вписано в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени и условията на пълно осиновяване
  Към всяка Регинална дирекция за социално подпомагане е създаден Съвет по осиновяване, (СО) който заседава ежеседмично. Съветът по осиновяване определя за всяко конкретно дете подходящ осиновяващ, като спазва поредността на вписване н асемейството в Националния регистър. РДСП уведомява писмено определените подходящи осиновяващи за решението на Съвета по осиновяване и им предоставя данни за детето на предварително договорена информационна среща.
  Следващият етап е осъществяване на личен контакт между детето и избраното семейство, за който ДСП по настоящия адрес на детето оказва съдействие на осиновяващите.
  В срок един месец от получаването на уведомлението, осиновяващият може да подаде молба за осиновяване до съда чрез Регионална дирекция за социално подпомагане, чийто Съвет по осиновяване е определил осиновяващия. РДСП изпраща до съответния Окръжен съд молбата за осиновяване заедно с преписката в тридневен срок от получаването й. Окръжният съд разглежда молбата за осиновяване, като изисква доклад от ДСП и събира доказателства по реда на Гражданския процесуален кодекс. Съдът изслушва заключението на прокурора и се произнася с мотивирано решение. Осиновяването се допуска, ако е в интерес на осиновявания.
  В продължение на две години от пълното осиновяване, Дирекция „Социално подхомагане“ по настоящия адрес на осиновителите наблюдава отглеждането на детето и зачитането на неговите права и законни интереси. За резултатите от проведеното следосиновително наблюдение от ДСП се изготвя социален доклад, който се предоставя в РДСП по настоящия адрес на семейството и детето.
  В цялост процедурата свързана с осиновяването не е сложна и дълга, но поради големия брой вписани в регистъра на желаещите да осиновят дете и спазване на поредността на вписването им се забавя цялостния процес. В процеса по избиране на семейство за конкретното дете Съвета по осиновяване взема предвид заявените от кандидат-осиновителите предпочитания на семейството – възраст, пол, етническа принадлежност, здравословно състояние на детето, което допълнително забавя процедурата, поради несъответствие на заявените предпочитания с данните на децата вписани в регистъра за осиновяване.
  Наблюдава се тенденция към намаляване броя на осиновяванията в област Разград.
  През 2019г. в регистъра на деца за пълно осиновяване са вписани 15 деца. От тях 11 деца са осиновени от български граждани и 2 деца са осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване.
  Към настоящия момент за 2020г. в регистъра, воден от РДСП-Разград са вписани 3 деца, които вече са осиновени от български граждани.
  Общия брой на децата вписани в регистъра на РДСП Разград са 19, от тях здрави деца-5 и 14 деца са с установени трайни увреждания.
  В регистъра на кандидат-осиновители, воден от РДСП-Разград са вписани 1505 семейства, от цяла България, като 19 от семействата са с постоянен адрес на територията на област Разград. Повечето от семействата са вписани във регистрите на всичките 28 регионални дирекции за социално подпомагане.
  Намаляването броя на осиновяванията е свързано най-вече с факта, че се отчита и намаляване броя на изоставените деца. Вече 5 години в област Разград няма институция /дом/ за настаняване на изоставените деца. Ако майката вземе решение да изостави детето си, то се настанява временно в приемно семейство докато бъде осиновено. Много често приемната грижа се бърка с осиновяването. Основната разлика е, че дете настанено в приемно семейство се отглежда от него временно за даден период, в който се предприемат мерки за подкрепа на рожденото семейство, след което детето се реинтегрира /връща/ в семейството си. При осиновяването детето става пълноправен член на семейството и се отглежда от него до навършване на пълнолетие като придобива всички права и задължения, като между роднини по произход.