дом Новини Децата без маски в клас – вижте правилата за новата учебна година

  Децата без маски в клас – вижте правилата за новата учебна година

  0
  ДЯЛ

  МОН публикува насоки за работа през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 в своята официална интернет страница.

  Сред задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса са:

  Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
  В класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – задължително се носят предпазни средства от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка, носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание.

  Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.  Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите осигуряват маски или шлемове.

  Сред задължителните мерки са също дезинфекция на повърхностите и проветряване. Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на
  асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

  Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките,  клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

  Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

  На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс.

  Сред задължителните мерки са също осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи, поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност – и в класните стаи, лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.

  В насоките е включено също изискване за максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси. Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни
  училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях. При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат
  актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

  Препоръчителни мерки се обсъждат и приемат от педагогическите съвети. Тези мерки се прилагат доколкото и където е възможно. Училищата изготвят собствен списък от приложими за тях логически и организационно свързани мерки.

  Списъкът с препоръчителни мерки е с примерни решения и е първоначален и отворен. На електронна страница  той ще бъде постоянно допълван на база решения, приложени и споделени от училищата чрез РУО.

  Основно предизвикателство при избора на решения е осигуряването на дистанция между учениците от различни класове в т. нар. критични зони – коридори и стълбища, тоалетни и мивки, столове и бюфети, компютърни кабинети и физкултурни салони, затова и не е възможно разписването на задължителни изисквания, които да се прилагат във всички училища, пишат от МОН.

  Сред препоръчителните мерки са: Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. Поставяне на видно място на информационни  материали за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на  защитни маски.

  Сред приоритетните задачи на всяко училище при разработване на училищния модел е да създаде необходимите условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели. Подготвителните мерки изискват: Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми. Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. При наличието на медицинско лице в училище това може да се извършва от него в началото на всяка смяна, като работата му се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на учениците.

  При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.), ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.