дом Новини Недоволство от групата на ДПС срещу повишаванено на цените в Бизнес зона...

  Недоволство от групата на ДПС срещу повишаванено на цените в Бизнес зона „Перистър“ по време на пандемия

  0
  ДЯЛ

  Мнозинството в Общинския съвет прие предложението на администрацията за промяна в Наредба №21 за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“, с която се увеличиха наемите, чрез приетата актуализация на цените на предоставените под наем обекти и добавената към тях допълнителна цена за управление и поддръжка .
  Докладната бе сред 17 документа включени в дневния ред на днешното редовно заседание на местния парламент в Разград.
  Според мотивите вносителя кмета Денчо Бояджиев промяната за нарастване на цените е продиктувана от възникналата необходимост от синхронизирането на наредбата с кореспондиращи нормативни и подзаконови нормативни актове, и подобряване управлението и разпореждането с имотите на територията на Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград, в резултат на което ще се повишат приходите от наеми от имоти и части от имоти –частна общинска собственост.

  Явно кризата с коронавируса дава обратен ефект в Разград и в удължената извънредна епидемична обстановка, в условията на която засегнатите физически и юридически лица продължават да полагат усилия за постигане на финансова стабилност, то управата за пореден път показва отношението си гражданите и бизнеса, след като преди месец се оказа, че малцина са успяли да се възползват от малкото нищожни мерки, заради непосилни за покриване критерии определени от власт имащите.

  Недоволство бе изразено отново от групата на ДПС, която се възпротиви демонстрирайки несъгласието си с въпрос за това какво налага повишаванено на цените освен това, че ще последва увеличение на приходната част на бюджета на Общината, но в отговор не получи стойностни аргументи и в последствие не участва в гласуването. Така с 16 гласа „За“, 1 – „Против“ и без въздържали се приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград, както следва:

  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 1 се изменя и допълва така:

  „Размерът на началната месечна наемна цена се определя в лева/кв. м. РЗП, както следва:

  · за помещения за производствена дейност и услуги – 1,97 лв./кв. м.;

  · за помещения за административни дейности – 1,74 лв./кв. м.;

  · за търговска площ в сгради – 1,97 лв./кв. м.;

  · за заведения за хранене и развлечения – 2,71 лв./кв. м.;

  · за незастроени имоти или части от тях – 0,30 лв./кв. м.;

  · за предоставяне на преместваеми обекти – 1,91 лв./кв. м.;

  · за поставяне на автомати за напитки и пакетирани храни – 2,71 лв./кв. м.“.

  Отпада чл.12 от същата наредба, която гласи, че „При сключване на договорите приобретателите заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, изчислени върху стойността на:

  1. имота, предмет на продажбата;
  2. ограниченото вещно право, което се учредява;
  3. реалния дял, който се получава при делба.