дом Новини Първа копка на ремонта на Центъра за работа с деца на улицата,...

  Първа копка на ремонта на Центъра за работа с деца на улицата, в четвъртък

  0
  ДЯЛ

  Община Разград организира в четвъртък, 09.07.2020 г. от 11:00 часа в двора на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в ж.к. „Орел“, гр. Разград, официална церемония „Първа копка“ по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“.

  Проектът е в рамките на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020 по процедура №BG16RFOP001-1.023 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

  Общата стойност на проекта е 989 999,98 лв., от които 841 499,98 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 148 500 лв. национално финансиране.

  Проектът стартира на 02.08.2018 г., продължителността му съгласно административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 30 месеца и ще приключи до 02.02.2021 г.
  Основната цел е изграждане на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури благоприятна среда за предоставянето на качествена услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.

  „Центърът за работа с деца на улицата“ е услуга, свързана с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище; социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата; семейно консултиране и подкрепа; медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата; обучение в родителски умения.

  С церемонията „Първа копка“ ще се постави начало на извършването на основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост (бивш Дом за медико-социални грижи за деца в ж. к. „Орел“), където на втория етаж от сградата ще се създадат подходящи условия за предоставянето на социалната услуга в общността – Център за работа с деца на улицата с капацитет 15 потребители.

  Предвиждат се помещения, зони и околни пространства с оборудване и обзавеждане, необходими за пълноценното функциониране на обекта и за създаване на удобна, уютна и естетична среда за неговите ползватели.