дом Новини Ковидкризата в Разград продължава да разраства без съразмерни решения

  Ковидкризата в Разград продължава да разраства без съразмерни решения

  0
  ДЯЛ

  Докато Ковидкризата продължава да се отразява тежко на икономическото състояние на домакинствата и бизнеса, и негативните последици от нея се очертава да нарастват още повече дори след отминаването на пандемията (неизвестно кога ще случи), Разград остава сред малкото общини, непредприели съразмерни и адекватни решения за помощ на засегнатите финансово физически и юридически лица.

  На фона на хвалебствията на местната управа за изпълняване на поети ангажименти (което съвсем не омаловажаваме) обаче, някакси измежду дадените обещания се неглижираха първостененните задължения на власт имащите към жителите на общината, а именно да работят за тяхното благоденствие, особено в подобна безпрецедентна ситуация, в която се намира по-голяма част от обществото, изнемогващо поради натрупани задължения. Затова и ангажиментите на общинската управа следва да са насочени приоритетно за подпомагането и стимулирането им, вместо да се правят опити за внушение на хората, че се действа в тяхна полза.

  Флагрантен пример на управленско нехание бе включената в дневния ред на вчерашното заседание на ОбС-Разград Докладна за намаление с 50% на наемната цена по договори за наем на общински имоти и терени на територията на Общински пазар Разград, от която особено ярко пролича недомислието на одобрената на предходната сесия записка внесена от градоначалника на Разград, поради която с оглед на заложените в нея критерии само 7 отговарят на изискванията, тъй като 36 от общо 43 броя заявления от кандидатствалите за облекчения, не покриват условията за освобождаване от заплащане на месечни наемни вноски.

  Същата неколкократно бе определена като непълна поради ограничения обем на подготвените мерки, които се изразяват основно в подкрепа само на малка част от бизнеса в община Разград, както твърдяха групите съветници от ДПС и ГЕРБ, излезли със свои предложения за допълниния от антикризисни мерки, насочени в различни направлевия с цел подкрепа на гражданите и бизнеса.

  В тази връзка ръководителят на групата съветвици от ДПС д-р Левент Апти отново излезе с предложение за добавяне на още мерки към разглеждания документ, с думите:
  „Продължаваме ли все така да бъдем късогледи, защото виждаме само определен отрасъл засегнат от това извънредно положение концентрирайки се единствено върху общинските пазари, все едно другите не са засегнати от Ковид-19, който пълноценно работеше, както се изрази една общинска съветничка.“

  „Когато ние предлагахме мерки, говорихме за неща, които пряко засяга общинска администрация Разград, ние не говорим да се дублират с държавната политика и т.н., а именно, че в рамките на своите правомощия, за там където общината може да повлияе – съответно да повлияе общината! Не говорим за далеч по-разширени неща!“, категоричен бе д-р Апти.

  Ето какви бяха предложенията на групата съветници от ДПС за икономическо подпомагане, които за пореден път бяха отхвърлени и не получиха одобрението на опозицията в местния парламент:

  1. Да се освободят от заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения наематели на общински жилищни имоти, собственост на Община Разград, които са пряко засегнати от въведените със Заповед № РД-01 -124/ 13. 03. 2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/ 17. 03. 2020 г., изм. със Заповед № РД-01-139/ 19. 03. 2020 г., изм. със Заповед № РД-01-154/ 26. 03. 2020 г. на Министъра на здравеопазването за противоепидемичните мерки, за периода на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение, т.е. от 13. 03. 2020 г. до окончателната му отмяна, за установяването на което пряко засегнатите лица подписват декларация по образец.

  2. Да отпадане задължението за заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения за наематели на общински нежилищни имоти на територията на Община Разград и на ползватели на общински нежилищни имоти на територията на Община Разград, които са засегнати от въведените със Заповед № РД-01 -124/ 13. 03. 2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/ 17. 03. 2020 г., изм. със Заповед № РД01-139/ 19. 03. 2020 г., изм. със Заповед № РД-01-154/ 26. 03. 2020 г. на Министъра на здравеопазването за противоепидемичните мерки, за периода на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение, т.е. от 13. 03. 2020 г. до окончателната му отмяна, за установяването на което засегнатите лица подписват декларация по образец.

  3. През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година.

  4. Патентният данък да бъде преизчислен за времето невключващо извънредното положение.

  5. Такса битови отпадъци да бъде преизчислена за времето на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., на юридически лица, еднолични търговци, фондации и сдружения с нестопанска цел, на територията на община Разград, за установяването на което засегнатите лица подписват декларация по образец.

  6. За периода на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г.: Освобождават се еднократно от административна такса за издаване на разрешително и стикер за таксиметров превоз по чл.38, Раздел VIII от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград /Приета от Общински съвет Разград с Решение № 242 по Протокол № 18 от 29.11. 2016 год., изм. и доп. с Решение № 552 от Протокол № 40 от 30.04.2018 г. на Об.С Разград; доп. с Решение № 620 от Протокол № 47 от 24.10.2018 г. на Об.С Разград; изм. и доп. с Решение № 668 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. на Об.С Разград/, таксиметрови водачи, които са прекратили разрешенията си в периода на обявеното извънредно положение.

  7. Лицата, обект на настоящето решение, които са платили задълженията си, преди влизане в сила на това решение, внесените от тях суми да се прихванат за следваща вноска/ такса, която дължат.

  „Жалко, че виждате в наше лице, че безотговорно се отнасяме към бюджета на Общината. По същата логика, „намалението“ може да се тълкува и по друг начин -като „опрощаване“ на вземания, т.е. излиза, че ще бъдем в противоречие със закона поради това, че същото няма да се осъществи чрез изменение на Наредба – всичко това е въпрос на тълкуване, но дали взетото решение няма да бъде атакувано в Административния съд, допълни д-р Апти по повод нападките.

  Предложението на ГЕРБ, което също не получи „зелена светлина“ бе за създаване на фонд Култура в рамките на 50 000 лева, за подпомагане на културни дейци и културни организации, на проектен принцип.“- „Надявам се разумът при вас този път да дойде по-бързо и да не се налага да го чакаме два месеца“, подчерта Надежда Радославова.

  В цялост, с 16 гласа „За“ проекта за решение не получи необходимата подкрепа. Оставяме на нашите читатели сами да преценят чия е вината: на ГЕРБ и ДПС (както се внушава), които вече трета поредна сесия се борят за одобрението на своите предложения или на местната управа в Разград, която реално не предприе ефективни решения за овладяване на кризисната ситуация – та дори и малкото предложено бе недообмислено и не обхвана голяма част от пострадалите фирми и домакинства.

  В условията на удължената епидемична обставовка редовната юнска сесия на местния парламент се проведе в стола на ОП”Ученическо и столово хранене и почивно дело”, при спазване на всички правила за недопускане разпространение на зараза. 13 от 14-те докладни, включени в дневния ред на Общински съвет-Разград за сесията днес, бяха приети от местните парламентаристи.

  Сред докладните, които бяха представени най-подробно и предизвикаха най-оживени дискусии сред съветниците, бе тази за изменение на бюджета на Община Разград за 2020 г. Част от измененията са във връзка с допълнителни дейности, които не са били включени в завършилия наскоро проект „Ремонти, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр.Разград”. За 5 детски градини да се предвидят 36 500 лева за ремонтни дейности – решиха съветниците по предложение на заместник-кмета Полина Иванова.

  Изменение бе извършено и по повод дейностите от културния календар, които не се случиха заради COVID-19. С решението за изменение на бюджета бе изменен и разчетът за капиталовите разходи, свързан с ремонта на ул. „Странджа”. Там бяха предвидени средства от целевата субсидия за капиталови разходи за основен ремонт на ул. „Странджа“ в гр.Разград /от бул. „Априлско въстание“ до фурна „Лазаров“/ в размер на 200 х.лв., както и за проектиране и изграждане на две кръгови кръстовища на нея: до „БИЛЛА“ – за 120 х.лв. и на кръстовището с ул. „Грънчарска“ – за 80 х.лв. Тези средства за 2020 г. са заложени като отделни обекти /строежи/, като обособеност по смисъла на Закона за устройство на територията. Съществуващото разделение на строителните обекти би довело до различно въвеждане в експлоатация на всеки един от тях. Ситуирането на ремонтите е на ул. „Странджа“, което би довело до практически проблеми при реализацията им.

  В процеса на работа по реализацията на планираните ремонти общинската администрация разработи вариант, при който Община Разград може да се ползва от издаденото и влязло в сила Разрешение за строеж № РС-92 от 03.07.2019 г. за поетапно изпълнение на обект „Реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите кръстовища в гр.Разград“, което би спестило време за реализацията на ремонта, изразяващо се в евентуален нов инвестиционен проект, последван от изискуемите по ЗУТ процедури. В изпълнение на този вариант беше обявена обществена поръчка и сключен договор за „Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр.Разград по смисъла на чл.154 от ЗУТ“. В продължение на предприетите действия е нужно строителството /ремонтните дейности и изграждането на ново кръстовище/ да бъде възложено като единен и самостоятелен строеж, каквото е и първоначалното инвестиционно намерение по проект „Реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите кръстовища в гр.Разград“.

  За тази цел е необходимо финансовите средства да бъдат кумулирани в едно перо с наименование „Извършване на строително-монтажни работи на втори участък от инвестиционен проект „Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр.Разград по смисъла на чл.154 от ЗУТ“, тъй като съгласно Разрешението за строеж обектът на строителство е един и следва да бъде въведен в експлоатация съгласно изискванията на ЗУТ. Така с корекцията стойността на ремонта на ул. „Странджа” в Бюджет 2020 е 400 000 лева.

  Изменението на бюджета получи одобрението на 18 общински съветника, 8 бяха против, а 1 въздържал се.
  Единодушни бяха съветниците при приемане на Общински план за младежта на Община Разград за 2020 г., Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Разград за 2021 г., Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград за 2020 г., както и при докладните, свързани с разпореждане с общински имоти – отдаване под наем, прекратяване на съсобственост, провеждане на търг за продажба.