дом Новини Съдилищата в Разградски съдебен район призовават гражданите да ползват електронни услуги

  Съдилищата в Разградски съдебен район призовават гражданите да ползват електронни услуги

  0
  ДЯЛ

  С оглед динамичната обстановка в страната и във връзка с обявеното извънредно положение, Окръжен съд Разград /www.razgrad-os.justice.bg / и Районните съдилища в Разград / www.razgrad-rs.justice.bg /, Исперих / www.isperih-rs.justice.bg / и Кубрат / www.kubrat-rs.justice.bg / предоставят следните електронни услуги:

  1. Справки по движението на делата и причини за отсрочване на съдебните заседания – за страни и адвокати, след подаване на необходимото заявление на електронна поща;
  2. Изпращане на незаверени преписи от съдебни актове на страни и адвокати, след подаване на заявление на електронна поща;
  3. Достъп до делата за страни и адвокати през Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), след подаване на съответните заявления по образец;

  Унифицирани електронни услуги за всички съдилища може да откриете в секцията „Електронни услуги“ най-долу в началната страница на всеки съд.

  -Достъп до електронни съдебни дела
  -Достъп до актове със заличени лични данни
  -Препратка до МП за издаване на Свидетелство за съдимост /само за районните съдилища/
  -Подаване на сигнали за корупция в съдебната система
  -Достъп до протоколи от случайно разпределение на делата
  -Подаване на заявление по реда на чл.410 от ГПК /само за районните съдилища/

  На всеки един от четирите сайта заинтересованите лица могат да намерят информация за:

  1.Банкови сметки на съда, служебни телефони, факс и електронни адреси за кореспонденция

  1. График за насрочени открити съдебни заседания
  2. Справки по дела
  3. Съдебни актове
  4. Съдебни бланки и образци на документи
  5. Заповеди, вътрешни правила и правила за предоставяне на достъп до обществена информация
  6. Информация за правна помощ и необходимите бланки по образец
  7. Прессъобщения за проведени заседания и постановени съдебни актове по дела с обществен интерес
  8. Прессъобщения за събития и инициативи на съда
  9. Виртуална е-кутия за жалби и сигнали

  Всички електронни услуги целят не само осигуряване на публичност и прозрачност на работата на Окръжен съд Разград и съдилищата в съдебния район, а преди всичко бърз и лесен достъп до желаната информация от гражданите и процесуалните им представители.