дом Новини Не приеха 11-те предложени от ДПС мерки за облекчаване неблагоприятните отражения върху...

  Не приеха 11-те предложени от ДПС мерки за облекчаване неблагоприятните отражения върху финансово-икономическото състояние на домакинствата и бизнеса

  0
  ДЯЛ

  След острите реакции и гражданския натиск, един разумен ход в началото на вчерашната сесия бе оттеглянето на докладната записка от общинския кмет с предложение за закриване на ОУ “Кирил и Методий“-Киченица и за преобразуване на ОУ “Елин Пелин“-Стражец в начално училище от следващата учебна година.

  Страстите се нажежиха по време на дебатите относно Предложението на ДПС за приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса, и справяне с икономическите последици, вследствие обявеното извънредно положение и усложнената епидемиологична обстановка, което впоследствие се превърна в Докладна записка, внесена по извънредния способ за разглеждане в ОбС-Разград на заседанието на местния парламент в областния град. Така „милеещите“ за благото на жителите на община Разград, „загрижени“ за техните интереси, очевидно се ръководиха от своите политически такива и не одобриха дори включването в дневния ред на документа съдържащ редица антикризисни мерки, които наистина биха били в реална полза за облекчаване неблагоприятните отражения върху финансово-икономическото състояние на домакинствата и бизнеса, а не само да се хвърля прах в очите на хората, че се предприемат действия в тяхна полза.

  Елка Неделчева от БСП коментира, че част от мерките са обхванати в докладната внесена от кмета на Разград, а предложенията на ДПС са свързани с промяна на Общински наредби и съответно с процедура за обществено консултиране. Адв. Калоян Монев от „ВМРО, КАУЗА РАЗГРАД“ пък определи ЗМДВИП като пълен правен абсурд, за който тепърва в цяла България ще се носят последствията от този нормативен акт. Според него с приемането на мерките ще бъдат нарушени най-малко два закона.

  В изказването си д-р Апти изрази възмущение, че предложението, което се базира на Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, който е приет от Народното събрание, е дефинирано като несериозно искане:“Всички други закони, ако се прилагат при една нормална ситуация, то ние сме в извънредно положение и затова продължаваме да настояваме тази Докладна записка да се разгледа, и ако примерно тук няма достатъчно компетентно лице, което да каже дали, ако се приме нашето решение ще бъде законосъобразно или не, оставяме други юристи да тълкуват този казус.“

  „Явно не сте вникнали в съдържанието на това, което ние сме написали като Предложение. ДПС винаги е била прагматична партия за разлика от други. Що се касае до т.нар. финансов колапс – предстои тепърва да го видим, защото в момента ние натоварваме юридическите лица с един данък, без те да работят, ако допуснем хипотетично, че някои от тях няма да могат да функционират догодина, то тогава ще се натоварят повече физическите лица. Нека да разсъждаваме правилно и да бъдем достатъчно далновидни“, призова д-р Апти.

  Примери за приети подобни пакети от икономически мерки, които са с ключово значение за подпомагане както на бизнеса, така и на гражданите, пряко засегнати от въведените мерки срещу коронавируса има в немалко общини в страната, предприели действия за овладяване на кризисната ситуация.

  С 13 гласа „За“ на съветниците от ДПС и ГЕРБ , 13 – „Против“ и 5 „въздържали се“ докладната записка не получи необходимата подкрепа от опозицията в лицето на съветниците от БСП: Елка Александрова Неделчева, Румяна Антонова Балтова, Надежда Иванова Анастасова, Станислава Веселинова Русева, Стоян Димитров Ненчев, Таня Петрова Тодорова, съветниците от местната коалиция „Демократична България“: Пейчо Добрев Георгиев, Иво Борисов Димитров, Огнян Досев Обрешков, Джипо Николов Джипов, Милен Йоргов Минчев, Мирослав Цанев Маринов, както и представителите от ЗНС: Ремзи Реджеб Осман, Ахмед Басриев Ахмедов и Свилена Дечева Дечева.

  Отхвърлено бе и друго предложение на ДПС, свързано с изменение и допълнение на проекта за решение към докладната записка на кмета, в диспозитива на който да се вместят 11-те икономически мерки предложени от групата общински съветници на ДПС, с оглед ограничения обем на мерките подготвени от управата, които се изразяват основно в подкрепа само на малка част от бизнеса в община Разград. Неуспешно се оконча и искането на ГЕРБ за добавяне на допълнителни точки към същата докладна записка отнасящи се до ползване на намаления в наема, при спад в оборота, на общинските наематели и обекти, които са работили по време на извънредното положение. Докладната записка бе приета с 18 гласа „За“, без против и 4 въздържали се.

  Обсъжданите по време на сесията въпроси определено разпалиха у Иво Димитров циничния хумор, който след неколкократно отправяне на неприлични реплики към колегите си, реши за потуши разгорещеността си в хладилната витрина в стола на ОП „Ученическо и столово хранене и почивно дело“, където се проведе заседанието на местния парламент.

  На сесията днес бяха приети и решения за учредяване на безвъзмездни права на ползване върху части от имоти в горски територии – частна общинска собственост, изготвяне на подробни устройствени планове, продължаване срока на настаняване и наемното правоотношение с наемател на жилищен имот – частна общинска собственост. Стартирана бе и процедура за предоставяне на безвъзмездно право на управление на Община Разград върху имот изключителна държавна собственост Археологически резерват „Античен комплекс „Абритус“. Това ще доведе до възможност за допълнително финансиране от общинския бюджет и други източници за продължаване на археологическите проучвания, консервиране и експониране на разкритите обекти в крепостта.

  Приемането на тази докладна е свързано и с интереса на Община Разград към Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“с обекти недвижими културни ценности, държавна собственост по оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, чрез която да бъдат надградени постигнатите резултати по проект „Абритус – мистика и реалност“, което пък значително ще допринесе за популяризиране и развитие на АР „Абритус“ и за привличане на значителен брой туристи.

  Съветниците приеха и докладна, внесена от общинския съветник Калоян Монев, с която местният парламент даде съгласие за изграждане на военен мемориал на гарнизон Разград в имот – частна държавна собственост при спазване изискванията на Закона за устройство на територията и Закона за военните паметници и след съгласуване с Министерството на културата.