дом Новини Общината в помощ на местната болница в Кубрат

  Общината в помощ на местната болница в Кубрат

  0
  ДЯЛ

  Общинският съвет в Кубрат проведе днес заседание в Ритуалната зала при НЧ “Св.Св. Кирил и Методий“ в Кубрат, съобщават от пресцентъра на местната управа в лудогорския град. Сесията се проведе в пълен състав и при строги противоепидемични правила във връзка с COVID-19.

  Във връзка с разпространението на коронавируса местният парламент одобри в две докладни записки отпускането на средства в размер на 25 000 лева на МБАЛ в град Кубрат. Средствата ще послужат за покриване на неотложни нужди, като закупуване на необходима апаратура, консумативи и други. На заседанието беше представен и приет отчет за дейността на местния парламент и неговите комисии за периода от месец юли 2019 г. до месец декември 2019 г.

  Общинският съвет с единодушие прие изменение на правилника за организацията и дейността на местния парламент, както и неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година. Общинските съветници одобриха предложението на кмета Алкин Неби относно освобождаването от заплащане на такси и наеми на общински помещения и терени. Съветниците взеха решение за удължаване на срока за ползване на отстъпка 5 на сто, на лица предплатили такса битови отпадъци до 30 юни. Съветниците приеха и решение за промяна на наемни цени в Наредба № 14 на Общински съвет – Кубрат.

  Общинарите приеха и изменение и допълнение на Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд. На сесията беше одобрена нова Наредба, касаеща организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на общината, както и друга Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Кубрат. Присъстващите общинари упълномощиха кмета да подпише записи на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността по Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

  На заседанието беше направено допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година, както и изменение и допълнение на Решение за определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, считано от началото на стопанската 2020/2021 година.

  Съветниците решиха да бъдат направени разпореждания с общинския поземлен фонд, с незастроени общински имоти, с имоти от общинския поземлен фонд, като предоставяне за управление на общински имот. На заседанието бяха определени също маломерните имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2020/2021 година без търг или конкурс. Съветниците одобриха и отдаването под аренда, чрез публично оповестен конкурс, на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево.

  На сесията беше приета и Общинската програма за енергийна ефективност за периода 2020 – 2025 г., както и програмата за закрила на детето за 2020 година. Общинарите одобриха също годишния план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат, както и годишния план за социалните услуги за 2021 година. Съветниците одобриха приемането на споразумителен протокол във връзка с натрупани задължения на стойност 148 000 лв. за дължими такси на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД. Във връзка с това Община Кубрат е направила споразумение сумата от 148 000 лв да бъде намалена до 90 000 лв., която ще бъде изплащана на четири вноски за период от две календарни години.

  Съветниците дадоха съгласието си общинският кмет да разходва средствата от партидата на Община Кубрат от банковата сметка за чужди средства към РИОСВ-Русе от отчисленията в размер на 355 000 лв. за закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците, транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците. Общинският парламент даде съгласието си и за изграждане на трета клетка към Регионалното депо за неопасни отпадъци, обслужващо общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян.

  В края на заседанието съветниците удължиха срока на договор за търговско управление за период от три години на управителя на „Кубратска гора“ ЕООД инж. Хасан Хасанов. На заседанието бяха разисквани и приети 28 докладни записки.