дом Новини Община Разград обяви обществена поръчка за благоустрояване на пространството около спортна зала...

  Община Разград обяви обществена поръчка за благоустрояване на пространството около спортна зала „Абритус”

  0
  ДЯЛ

  Община Разград обяви първа обществена поръчка от началото на извънредно положение във връзка с разпространението на COVID-19. Както е известно прилагането на Чл. 3 Ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., създаваше пречки пред провеждането на обществени поръчки. Текстът гласеше: „давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания”. С изменение от 9.04.2020 г. обаче бе дадена възможност за провеждане на обществени поръчки. В този период юристите в Община Разград подготвяха документацията по различни процедури и в скоро време предстои обявяването на няколко обществени поръчки, свързани с подобряване инфраструктурата в община Разград.
  Първата обявена обществена поръчка е с предмет „Изпълнение на инженеринг на обект „Благоустрояване на прилежащото пространство около спортна зала „Абритус“ гр. Разград“. Тя е на обща прогнозна стойност 195 000 лв. без ДДС и включва дейностите: изработка на инвестиционен проект във фаза „технически проект” и
  извършване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект в процеса на изпълнение на строително-монтажните работи, както и извършване на всички строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на прилежащото пространство около спортна зала „Абритус“ гр. Разград в съответствие с изработения и одобрен инвестиционен проект. Предвижда се благоустрояването да се извърши в два поземлени имота, които се намират на ул. „Любен Каравелов” и са с площи съответно 3791 кв.м. и 3687 кв.м.
  Проектът предвижда проектиране, изграждане, упражняване на авторски надзор при изграждане на достъпна среда, алейно осветление, вертикална планировка и водоплътен тротоар около спортна зала „Абритус“. Сред изискванията на обществената поръчка е максималният срок за проектиране да е 20 дни, а на строително-ремонтните работи – 90 дни.
  Задачата включва проектиране на основните автомобилни и пешеходни подходи към сградата, осигуряване на достъпна среда и бърза евакуация от спортната сграда. При изработване на автомобилните подходи трябва да се осигури достъп на тежкотоварни машини до съществуващата рампа за достъп до коритото на река „Бели Лом“. Проектът трябва да предвиди реконструкция на съществуващия тротоар по ул. „Любен Каравелов“ и паркинга източно на спортната зала, като за целта бъдат подменени бордюрите и настилката. Следва да бъдат предвидени рампи и тактилни ивици за осигуряване на достъпна среда. Западно от сградата трябва да се предвиди система от клоцове с височина 40-50 см., стените на които да могат да бъдат използвани за сядане. Южно от сградата, срещу централния й вход се предвижда да бъдат разположени десет стационарни пейки от лята мозайка. В рамките на обекта трябва да бъдат разположени минимум 12 стационарни кошчета, изработени от същия материал, от който са изработени стационарните пейки (лята мозайка). Проектът трябва да предвиди ремонт на съществуващото централно стълбище и изработването на рампи за достъп на хора с двигателни увреждания от двете му страни. В проекта трябва да се предвиди пространството да бъде благоустроено с настилка от плочи, като профила на настилката да осигурява свободно предвижване на автомобили с маса до 20 т. При паркоустрояването на пространството трябва да се запазят съществуващите дървета, при необходимост от премахване на дървета да се изготвят фитосанитарни оценки за премахваните дървета. В клоцовете, които ще се използват за сядане, трябва да бъдат засадени дървета с височина до 5 м. и с чадъровидна корона. Трябва да бъдат предвидени петна за зацветяване със сезонни цветя, които да подчертават основните подходи към сградата. Трябва да бъдат предвидени живи плетове, които да очертават обекта или да възпрепятстват преминаването през зелените площи. След проектиране на благоустройствените елементи следва да бъде изработен проект за вертикална планировка, който да осигури оптимално отвеждане и заустване на повърхностните води сформирани от територията на обекта. Проектът трябва да предвиди подмяна/възстановяване на съществуващото алейно осветление и да включва подмяна на стълбове и осветителни тела, както и оптималното им разполагане, така че да осигуряват добро осветяване на подходите и сградата. Необходимо е да се извърши предварителна проверка за съществуването на подземни мрежи и проводи и при наличие на такива, проектната разработка да бъде съобразена с тях.
  Срокът за получаване на оферти е 8 май, а офертите ще бъдат отворени на 11 май от 11,00 ч. в зала 102 на административната сграда на Община Разград.
  Ръководството на Община Разград продължава да търси възможности и за довършването на ремонта и въвеждането в експлоатация на спортна зала „Абритус”, преговорите в тази насока ще продължат след отмяната на извънредното положение. Междувременно експертите от отдел „Инвестиционни дейности” извършиха оглед на обекта, въз основа на който е изготвен протокол относно изпълнените СМР дейности до момента, както и ориентировъчен опис на оставащите дейности, необходими за завършване на ремонта.