дом Новини Населението в Разградско с 1 440 души по-малко за година

  Населението в Разградско с 1 440 души по-малко за година

  0
  ДЯЛ

  Към края на миналата година населението на област Разград е 110 789 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 24-то място по брой на населението – непосредствено след област Търговище (110.9 хил. души) и пред област Силистра (108.0 хил. души). В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 1 440 души, или 1.3%.
  В общия брой на населението жените са повече (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 051 жени.

  През 2019 г. в област Разград са регистрирани 877 родени деца, като от тях 876 (99.9%) са живородени. В сравнение с предходната година живородените са с 66 по-малко.
  Коефициентът на обща раждаемост (брой живородени на 1000 души от средногодишния брой на населението през годината) през 2019 г. е 7.9‰, а през предходната 2018 г. – 8.3‰.
  Броят на живородените момчета (442) е с 8 по-голям от този на живородените момичета (434), или на 1 000 родени момчета се падат 982 момичета.

  В градовете и селата на областта живородените са съответно 398 и 478 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете на областта е 7.6‰, а в селата – 8.1‰.

  Съществено значение за намаляване на раждаемостта имат и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. Близо 90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст 15 – 34 години, които през 2019 г. в област Разград са 10 489 и са намалели спрямо 2018 г. с 4.6%, а в сравнение с 2009 г. – с 38.0%. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст, и емиграционните процеси.


  През 2019 г. броят на децата, родени от майки под 18 години е 30. Запазва се тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години – от 14 през 2009 г. на 17 през 2019 г.
  50.6% от ражданията през 2019 г. са първи за майката, 37.5% – втори, а 11.9% – трети и от по-висока поредност.

  През 2019 г. броят на сключените бракове в област Разград се увеличава с 85 спрямо предходната година и достига 658. От тях 62.5% (411) се отнасят за населението в селата. В градовете са сключени 247 брака. Коефициентът на брачност е 5.9‰, като през 2018 г. той е бил 5.1‰, а през 2009 г. – 4.3‰.


  През 2019 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 30.2 и 27.5 години. Спрямо предходната година средната възраст при мъжете нараства 0.6 години, а при жените – с 0.3 години.

  Регистрираните през 2019 г. в област Разград бракоразводи (183) са с 5 повече в сравнение с предходната година. Половината от тях се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на бракоразводите по взаимно съгласие (40.4%), поради несходство в характерите са прекратени 38.8% от браковете, а за 19.1% от разводите причината е фактическа раздяла.


  Разликата между заселилите се на територията на област Разград и изселилите се от нея формира абсолютната стойност на механичния прираст. През 2019 г. на територията на областта са се заселили 3 230 души, а са се изселили – 3 666 души. Механичният прираст е минус 436, а коефициентът на нетна миграция – минус 3.9‰.

  За 2018 г. механичният прираст е минус 505, а коефициентът на нетна миграция – минус 4.5‰.
  През 2019 г. 1 397 лица от област Разград са сменили настоящия си адрес с адрес в чужбина, а 1 134 са заявили промяна на настоящия си адрес от чужбина в областта.