дом Новини ДПС официално внесе в ОбС-Разград Предложение за приемане на мерки за защита...

  ДПС официално внесе в ОбС-Разград Предложение за приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса, ето какво съдържа то

  0
  ДЯЛ

  Днес общинските съветници от „Движение за права и свободи“ са внесли за обсъждане в местния парламент своето Предложение за приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса, и справяне с икономическите последици, вследствие обявеното извънредно положение и усложнената епидемиологична обстановка, информираха от партията.

  Както по-рано споменахме групата излага редица антикризисни мерки, които да облекчат гражданите и местния бизнес в Община Разград. От депозирания документ става ясно, че са вместени допълнителни мерки, преди окончателно да бъдат предложени за одобрение от разградските съветници. “ В тази извънредна ситуация, нека обединим нашите усилия и действия с колегите общински съветници от всички групи в Разградския общински съвет, в полза на гражданите и бизнеса въпреки своите политически различия“ призовават от ДПС.

  На предстоящата сесия на 30 април, която ще проведе в стола на ОП „Ученическо и столово хранене и почивно дело“, сред докладните записки, които ще се разгледат, одобрение предстои и за настоящото Предложение за решение:

  1. Да се освободят от заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения наематели на общински жилищни имоти, собственост на Община Разград, които са пряко засегнати от въведените заповеди на Министъра на здравеопаването, за периода на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение, т.е. от 13.03.20г. до окончателната му отмяна;

  2. Да се удължи срока за заплащане на дължимите месечни наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г., за лицата изпаднали в забава;

  3. Да не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, с падеж след датата на приемане на решението на НС за обявяване на извънредно положение – 13.03.2020 г., както и непарични последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи за периода от 13. 03. 2020 г. до отмяна на извънредното положение;

  4. Да се даде съгласие за освобождаване от заплащане на наем за периода от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение наемателите на лекарски кабинети и кабинети по дентална медицина.

  5. Да отпадане задължението за заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения за наематели на общински нежилищни имоти на територията на Община Разград и на ползватели на общински нежилищни имоти на територията на Община Разград,
  които са засегнати от въведените заповеди на Министъра на здравеопазването за противоепидемичните мерки, за периода на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение, т.е. от 13. 03. 2020 г. до окончателната му отмяна, за установяването на което засегнатите лица подписват декларация по образец.

  6. През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година.

  7. Патентният данък да бъде преизчислен за времето на извънредното положение.
  8. Обявяване на нулева година за събиране на туристически данък на територията на Община Разград.


  Също така решение трябва да бъде взето относно таксата за битови отпадъци, за която в Предложението на групата общински съветници на ДПС, се съдържа два варианта:

  I. вариант:
  9. Такса битови отпадъци да бъде преизчислена за времето на преустановяване на дейността на юридически лица, еднолични търговци, фондации и сдружения с нестопанска цел, на територията на община Разград, за установяването на което засегнатите лица ще подписват декларация по образец.

  II.вариант:
  От заплащане на такса битови отпадъци да бъдат освободени изцяло преустановилите или ограничили дейността си юридически лица, еднолични търговци, фондации и сдружения с нестопанска цел, на територията на община Разград, за установяването на което засегнатите лица ще подписват декларация по образец.

  10. За периода на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г.:
  10.1. Освобождава от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел II от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград;

  10.2. Освобождават се еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз по чл.38, Раздел VIII от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград;

  10.3. Да не се дължи цена на услугата „Паркиране в зона за платено паркиране (за 1бр./час)“

  10.4. Периодът на действие на издадените карти за преференциално пътуване на учащи се, за месеците март и април на настоящата календарна година, да бъде удължен със съответния период, равен на времето на действие на въведеното извънредно положение в страната;

  11. Лицата, обект на настоящето решение, които са платили задълженията си, преди влизане в сила на това решение, внесените от тях суми да се прихванат за следваща вноска/ такса, която дължат.

  Законът позволява решението да влезе в сила от задна дата, така че всички мерки, да влязат още от обявяването на извънредното положение.