дом Новини Дистанционни административни услуги въведе РЗИ-Разград

  Дистанционни административни услуги въведе РЗИ-Разград

  0
  ДЯЛ

  От Регионалната здравна инспекция съветват гражданите и потребителите на административни услуги при възможност да използват описаните по-долу начини и само в краен случай да посещават институцията.

  Звеното за административно обслужване и Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) продължават да осъществяват своята дейност „на гише“ в рамките на установеното за инспекцията работно време при спазване на препоръчаните противоепидемични мерки, уведомяват от РЗИ-Разград.


  Осигурени са следните възможности за предоставянето на дистанционни административни услуги:

  • чрез подаване на документи по електронна поща. Електронното подаване на документи следва да се извършва на e-mail: rzi_razgrad@mbox.contact.bg;
  • през системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/. Подаването на заявления за услуги, сигнали, жалби, искания и други могат да се реализират посредством посочената система без физическо присъствие в офисите на администрацията. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

  Държавна агенция „Електронно управление“ /ДА „ЕУ“/ поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) и активно информира всички потребители чрез портала www.egov.bg. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. При реализиране на електронната комуникация с квалифициран електронен подпис, както вече бе съобщено от ДА „ЕУ“ – от 18.03.2020 г. има постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа.


  За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.
  За да се регистрирате с персонален идентификационен код на НОИ, е необходимо да имате такъв. Ако нямате издаден, може да се запознаете с процедурата за получаване на ПИК на адрес: www.nssi.bg

  -чрез лицензиран пощенски оператор съгласно определения за това ред за всяка административна услуга предоставяна от РЗИ-Разград