дом Новини Ето как да подадете онлайн документи за помощи, безработни и други

  Ето как да подадете онлайн документи за помощи, безработни и други

  0
  ДЯЛ

  МТСП НАПОМНЯ, ЧЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАВАТ И ОНЛАЙН

  Социалното министерство призовава хората, които имат възможност да използват електронните услуги.

  Публикуваме пълния списък на електронни услуги, предоставяни от Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенцията за хора с увреждания и Държавна агенция за закрила на детето

  ✔️ Електронни услуги на Агенция за социално подпомагане

  Гражданите имат възможност да заявяват административни услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

  • 1172 – Издаване на удостоверения за безплатно пътуване с железопътния транспорт в страната два пъти в годината на ХТУ

  • 1212 – Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение

  • 1217 – Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с ж.п. и автобусен транспорт в страната веднъж в годината

  • 1275 – Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци

  • 1741 – Вписване в Регистър на физическите и юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги

  • 1742 – Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

  • 1894 – Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование

  • 2198 – Освобождаване на лица от винетни такси при ползване на републиканските пътища

  • 998 – Издаване на служебна бележка за получени помощи и добавки

  • 2012 – Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания

  • 422 – Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

  • 649 – Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на ПП на ЗСПД

  • 739 – Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на ППЗСПД

  • 778 – Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

  • 1173 – Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с ЖП и автобусния транспорт в страната за многодетни майки

  • 2753 – Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете

  • 2971 – Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

  Заявления-декларации за отпускане на различни социални плащания могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор.

  Подробна информация може да бъде получена на обявените телефонни номера на всички дирекции „Социално подпомагане“ в страната – http://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

  ✔️ Електронни и дистанционни посреднически услуги за търсещите работа и работодателите на Агенцията по заетостта

  • Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места по електронен път, като използват сайта на Агенцията по заетостта – https://www.az.government.bg/bg/prl/srm/
  • Търсещите работа също могат да ползват информацията, предоставена на сайта на Агенцията в раздел „Търсещи работа” – https://www.az.government.bg/bg/trl/
  • „Е-трудова борса” е на тяхно разположение, за да се запознаят дистанционно с обявените към момента свободни работни места в бюрата по труда в страната – https://www.az.government.bg/bg/ejobs/
  • Хората, които пък желаят да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване, могат да подават дистанционно заявлението-декларация за регистрация, като изпълнят следните стъпки:
  – да свалят заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта – https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/59/8864/zajavlenie-deklaracija-za-registracija-prilojenie-1.docx

  • да попълнят и подпишат заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;
  • и да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване до бюрото по труда по адреса, по който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ) заедно с копие на документа за самоличност.
   • Системата за сигурно електронно връчване може да бъде ползвана от лицата и за уведомяване на бюрата по труда за промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства, спазвайки посочените по горе стъпки за заявлението-декларация за промяна в обстоятелствата – https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/59/8865/zajavlenie-deklaracija-za-promjana-na-obstojatelstvata-prilojenie-2.docx
   • На сайта на Агенцията по заетостта е предоставена възможността за подаване на електронно заявление от лицата, които желаят да се включат в обучение с ваучер по проект „Ваучери за заети лица” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/
   • Електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment

  ✔️ Електронни услуги на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

  • 1008 – „Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в обичайна среда“ на адрес: http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/21137
  • 1455 – „Издаване на удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания“ на адрес: http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/21027
  • 1866 – „Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в специализирана среда“ на адрес: http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/20480
  • 2358 – „Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания“ на адрес: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/21188
  • 2998 – „Заличаване на регистрация на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания“ на адрес: http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/98542
  • 2999 – „Заличаване на регистрация на лице, осъществяващо дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания“ на адрес: http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/98543

  Всички услуги, извършвани от АХУ могат да се предоставят по електронен път . Услугите се достъпват от интернет страницата на Агенция за хората с увреждания на адрес: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/81

  ✔️ Електронни услуги на ИА „Главна инспекция по труда“

  Сигнали до Инспекцията по труда могат да се подават по мейл и през онлайн системата за сигнали за нарушения, но следва подателите, ако не разполагат с квалифициран електронен подпис, да го разпишат и да изпратят сканирано с подписа копие. Могат да се подават и по пощата и с куриер с обратна разписка.
  http://www.gli.government.bg/page.php?c=156

  • Удостоверения по Закона за обществените поръчки за липса/наличие на нарушения, основание за отстраняване от обществени поръчки.
  o Всеки участник в обществена поръчка може да заяви по електронен път през „Системата за електронни удостоверения за изпълнители по ЗОП“ удостоверение с квалифициран електронен подпис (КЕП) по ЕИК на дружеството. Удостоверението се генерира веднага.
  o При желание удостоверението да бъде издадено от ИА ГИТ, могат да подадат заявление през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
  o http://www.gli.government.bg/page.php?c=207
  • Възложителите на обществени поръчки могат да генерират също удостоверения през „Системата за електронни удостоверения за възложители и бенефициенти“, като предварително подадат заявление до ИА ГИТ за осигуряване на достъп на техни служители, които разполагат с КЕП по ЕИК на възложителя/бенефициента.
  o http://www.gli.government.bg/page.php?c=225
  • Разрешения непълнолетни – могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя.

  Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
  o https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/WorkPermit18
  • Разрешения за уволнение на работещи под специална закрила (чл. 333 от Кодекса на труда) могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
  o https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/DismissalAuthorization
  • При искания за служебно прекратяване на договори по чл. 327 от Кодекса на труда (когато работникът не може да осъществи контакт с работодателя) електронната услуга може да се използва само с КЕП, поради което рядко се използва от граждани. Те могат да подават заявленията през системата за сигурно електронно връчване, ако имат поща в нея.
  o https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ContractSuspension
  • Достъп до обществена информация – може да постъпва по всички възможни канали. Също така ИА ГИТ има и профил в Платформата за е-ДОИ

  Услуги, които не са административни:

  • Представяне на еднодневни договори – могат да се заявяват през специално разработената система за договори по чл. 114а от Кодекса на труда, след като земеделският стопанин се регистрира като потребител.
  o http://www.gli.government.bg/page.php?c=82
  • Декларациите по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, които следва да се подадат до края на м. април, могат да се подават по електронен път с КЕП на декларатора или на счетоводна къща, която го обслужва.
  o https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

  За услуги, за които следва да бъдат представени документи на място, приемните на ИА ГИТ остават отворени при засилени мерки за сигурност.

  ✔️ Електронни услуги ДАЗД

  Държавната агенция за закрила на детето предоставя онлайн услуги за граждани:

  • Подаване на сигнал чрез формата за сигнали на официалната уеб страница на ДАЗД – https://sacp.government.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
  • Подаване на сигнали и предоставяне на друга информация на официалния имейл адрес на Агенцията – sacp@sacp.government.bg
  • Чрез искане за информация по отношение на лицензираните доставчици на социални услуги веднъж годишно, с краен срок 31 март 2020 г.(посредством google drive) – https://sacp.government.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8