дом Новини Община Кубрат обяви прием на документи за домашни помощници

  Община Кубрат обяви прием на документи за домашни помощници

  0
  ДЯЛ

  Община Кубрат обявява прием на документи от кандидат – потребители на социалната услуга „Домашен помощник“ по Националната програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“. Това съобщават от пресслужбата на общинската администрация в Кубрат. Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като „домашни помощници” за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст, в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

  Програмата е със срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като „домашни помощници” за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст, в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

  Лицата трябва да отговарят и на следните условия:

  1. Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;

  2. Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

  3. Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

  4. Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;

  5. Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;

  6. Да не са включени в механизма лична помощ;

  7. Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.


  Всички документи по образец, кандидатите могат да получат и подадат в сградата на ОП „Социални услуги” в Кубрат. Документи ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.00 часа, в стая № 6.