дом Новини С европроекти предприятия от Разградско повишиха енергийната си ефективност

  С европроекти предприятия от Разградско повишиха енергийната си ефективност

  0
  ДЯЛ

  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. финансира шест проекта в региона по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност”. Общият бюджет на проектите е 5 329 298 лева, от които безвъзмездната помощ е 2 940 564 лева,информират от ОИЦ – Разград.

  По процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” успешно изпълнени са 5 договора.

  Всички дейности по проектите са изведени в резултат на препоръки от извършени доклади от енергиен одит на компаниите, одобрени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Като цяло се отчита увеличение на производителността, намаляване на специфичното потребление на електроенергия и себестойността на продукцията. Внедрени и сертифицирани са Системи за управление на енергията ISO 50001:2011. Въведени в експлоатация са автоматизирани системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението и системи за рекуперация на отпадна топлина от вентилационни инсталации.

  „Завет” АД произвежда ветеринарни лекарствени продукти, фуражни добавки и технически средства. По проекта е доставена и монтирана високоефективна нова дозираща и пакетираща линия за лекарства.

  Разградските фирми „Инокс” ООД и Каримекс” ЕООД развиват основната си дейност в сектора на производството на метални конструкции и нестандартно оборудване. В дейностите по проектите са включени дейности за въвеждане в експлоатация на енергоефективни металообработващи машини, санирани са производствени сгради, подменени са осветителни тела в производствени халета.

  „Строймонтаж” ЕАД е строителна фирма. По проекта са доставени и въведени в експлоатация стационарен бетонов възел, инсталация за рециклиране на остатъчен бетон и специализирани транспортни средства – комбиниран багер товарач и колесен челен товарач.

  „Разград Полиграф” ООД е печатница, профилирана в отпечатването на пълноцветни вестници, тетрадки и други изделия от хартия и картон. По проекта са закупени енергийно ефективни машини: полуавтоматична машина за перфориране, високоскоростна печатна машина, машини за полагане на спирали и автоматизирано поставяне на корици, прав книговезки нож.

  Общата стойност на проектите по процедурата е 3 077 980 лева, от които собственото участие на бенефициентите е 1 153 074 лева. Реално изплатените средства след успешното приключване на проектите е в размер на 1 878 140 лева.

  По процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” се изпълнява един проект. Общият негов бюджет е 2 251 318 лева, от които 1 015 659 лева са безвъзмездна финансова помощ, а собственото участие на бенефициента е 1 235 659 лева.

  „Биовет” АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.
  В резултат на извършено енергийно обследване са направени инвестиции, свързани с изпълнение на енергоспестяващи мерки. Заменена е старата амортизирана охладителна система с нова, използваща съвременни технологии и високоефективна както по отношение на капацитет, така и като консумация на енергия. Въведена в експлоатация е система за оползотворяване на отпадна енергия за собствени нужди. Като резултат са планирани енергийни спестявания в размер на 4 млн kwh/годишно, което се равнява на намаление от 8.9 % за този производствен процес.