дом Новини Започва приемът на документи за социалната услуга „Домашен помощник“

  Започва приемът на документи за социалната услуга „Домашен помощник“

  0
  ДЯЛ

  Във връзка с изпълнението на Заповед № РД01-87 от 10.02.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика за изпълнението на Национална програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“, Община Разград приема документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.
  Целевата група, попадаща в изпълнението на Националната програма, е:
   Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
   Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.
  Потребителите, желаещи да бъдат включени в програмата, трябва да отговарят на следните условия:
   Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
   Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
   Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);
   Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
   Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
   Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
   Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
   Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
   Да не са включени в механизма лична помощ;
   Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

  Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в: сградата на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 5, стая 506. Документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Разград: www.razgrad.bg, рубрика „Дейности и услуги“, под рубрика „Социални дейности“.
  Документи ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа, в стая 506 в административната сграда на Община Разград.
  За допълнителна информация: тел. 084 618 218, Отдел „Социални дейности“ към Община Разград.