дом Новини От утре се плащат местните данъци и такси

  От утре се плащат местните данъци и такси

  0
  ДЯЛ

  Данъчната кампания по събиране на местни данъци и такси за 2020 г. в община Разград започва на 14 февруари 2020 г.
  На предплатилите до 30 април 2020 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
  Съгласно Закона за местните данъци и такси, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци се дължат на вноски – първа вноска до 30 юни и втора/последна вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие. Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие. Туристическият данък се внася от данъчно задължените лица до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение.
  Относно размера на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2020 г., всички данъчно задължени лица ще получат съобщения, където ще могат да видят освен текущите си задължения за 2020 г. и просрочени такива. Съобщенията ще бъдат разпратени от „Български пощи“ ЕАД в срок до 1 март 2020 г.
  Плащания могат да се извършат по следните начини: в брой на касите в паричния салон на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Разград; безкасово с ПОС-терминално устройство; по банков път; в брой срещу издаване на приходна квитанция – във всички кметствата на територията на общината; с пощенски запис в клоновете на „Български пощи“ ЕАД както и в офиси на лицензиран Оператор, извършващ дейност като платежна институция по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, инкасиращ местните данъци и такси на Община Разград – в офисите и на касите на „Изипей“ АД.
  Въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2020 г. може да се зададат към отдел „Местни данъци и такси“ на място или на телефони 618 301 и 618 130.