дом Новини Започва набирането на преброители и контрольори за пробното преброяване в края на...

  Започва набирането на преброители и контрольори за пробното преброяване в края на март и началото на април

  0
  ДЯЛ

  Започва набирането на преброители и контрольори за пробното преброяване през март-април 2020 г.
  Две населени места в община Разград са включени в пробното преброяване – село Ясеновец и част от град Разград (между р. Бели Лом и главен път Е70 + вилни зони).
  Организацията и провеждането на пробното преброяване на населението и жилищния фонд се осъществяват съгласно: Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.; Закона за статистиката и Решенията на Централната комисия по преброяването. С организацията са ангажирани: Националният статистически институт, Централната комисия по преброяването и териториалните статистически бюра съвместно с областните управители и кметовете на общините организират и провеждат преброяването на населението и жилищния фонд.
  Със заповеди на председателя на Националния статистически институт (НСИ) са назначени и временните общински преброителни комисии, които ще организират подготовката и провеждането на пробното преброяване в определените райони. В община Разград председател на комисията е секретарят на Община Разград Нели Добрева.
  Съгласно приетия от Централната комисия по преброяването Организационен план в периода от 20 до 26 март 2020 г. ще се проведе пробното електронно преброяване чрез интернет, а класическото преброяване с преброители ще се осъществи от 27 март до 2 април.
  Преди това – между 9 и 13 март – ще се направи пробно георефериране – всяка сграда, обект на преброяването, ще бъде регистрирана с географските си координати.
  В периода 17 – 21 февруари 2020 г. е организирано от НСИ обучение на обучители за пробния обход и за пробното преброяване, включително на общински служители.
  Непосредствената работа по попълването на преброителните карти се извършва от преброители, които от своя страна се ръководят, контролират и подпомагат от контрольори. Преброителите и контрольорите са тези, които пряко контактуват с населението при събирането на информацията по време на преброяването.
  Кандидатите за преброители/ контрольори трябва да са навършили 18 години и да имат завършено минимум средно образование. Спецификата на работата им предполага наличие на опит в някоя/някои от следните сфери и дейности: администрация, ползване и попълване на документи, икономически и финансово-счетоводни дейности, социална сфера, образование, здравеопазване, и/ или да са с техническо образование; да имат опит в работа с хора и организационен опит.
  Общинските преброителни комисии избират за преброители и контрольори подходящи лица, които ще усвоят и приложат правилно и точно издадените указания и инструкции за преброяването. Преброителите и контрольорите се избират в съответствие с указанията за извършване на подбор на преброителите и контрольорите.
  За община Разград набирането на кандидати и подборът на преброителите и контрольорите за пробното преброяване през март 2020 г. ще се извърши от временната общинска преброителна комисия в периода от 24 февруари до 10 март 2020 г.
  Хората, които желаят да работят като преброители и контрольори в преброяването, в определения срок трябва да попълнят и подадат лично или по куриер (валидна е датата на получаване) в административната сграда на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, стая № 06 (деловодство) заявление и автобиография по образец. Документите се регистрират в електронната система за документооборот, а кандидатите получават входящ номер. Целта е да се документират по безспорен начин имената и датата на подаване на документите. Бланки на необходимите документи ще бъдат публикувани на сайта на Община Разград в рубриката „Пробно преброяване 2020“, ще могат са се получат и деловодството на Община Разград и от кметството в Ясеновец.
  В периода от 16 до 18 март 2020 г. ще се проведе обучение на одобрените преброители и контрольори, сключване на договори и раздаване на преброителни материали.
  В община Разград обособените преброителни участъци са 59 (50 за гр. Разград и 9 за с. Ясеновец). В тях ще работят 59 преброители, като ще бъдат предвидени и резерви. Един контрольор трябва да има не по-малко от 2 и не повече от между 4 до 5 (по изключение, ако са малки) контролни преброителни участъка.
  Общинската преброителна комисия за община Разград информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата, сградите и жилищата в преброителния им участък.